:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 1036 razy Strona do wydruku

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2008 ROK RADY GMINY W LIPOWEJ.


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Uchwała Rady Gminy
w Lipowej Nr XIII / 97 / 07
z dnia 28.XII.2007 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2008 ROK
RADY GMINY W LIPOWEJ


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „ i ” pkt.10, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr.142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art.165, art. 182, art. 184, art 188 ust.2 ,i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.249 poz. 2104 z 2005 roku z późn. zm. )


RADA GMINY
uchwala co następuje :


§ 1


1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości : 20.162.952 zł.
w tym :
dochody bieżące :

19.539.867 zł
dochody majątkowe :

623.085 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów , o której mowa w ust.1 obejmuje :

1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie : 2.627.489 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie : 189.026 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie : 247.994 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały

4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie : 128.625 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 21. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości : 21.829.605 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały .

2. Z wydatków , o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :

1) Wydatki bieżące w kwocie 17.649.843 zł.
w tym :

a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę :
8.988.335 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami 2.627.489 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały .

c) na wydatki związane z obsługą długu Gminy
kwotę : 300.000 zł.

d) wydatki na dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie : 196.039 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały

e) wydatki na dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych 104.900 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały

f) wydatki na dotacje celowe przekazane do
realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie : 27.180 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały


2) Wydatki majątkowe w kwocie : 4.179.762 zł.
w tym :

- wydatki inwestycyjne
- zgodnie z załącznikiem Nr 10, 10a do Uchwały 4.179.762 zł.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także :

1) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie
umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości : 189.026 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały


2)Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości : 247.994 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały

3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w wysokości : 128.625 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały

4) Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości :
50.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Uchwały

5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości : 623.085 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Uchwały

6)

a) Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy
podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych
na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, pracowników
robót publicznych oraz zastępczej służby wojskowej.

b) Środki otrzymane za rozmowy telefoniczne, gaz, energię
podlegają wznowieniu w zakresie poniesionych wydatków bieżących.

§ 3


1. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.666.653 zł. , pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- z zaciągniętych kredytów w wysokości : 300.000 zł.
- z zaciągniętych pożyczek w wysokości : 1.366.653 zł.

2. Przychody budżetu Gminy w wysokości : 3.357.238 zł
Rozchody budżetu Gminy w wysokości : 1.690.585 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera
załącznik Nr 13 do Uchwały.


§ 4


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

- przychody : 6.500 zł
- wydatki : 6.500 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Uchwały .

§ 5


W budżecie tworzy się rezerwy :
w wysokości : 186.714 zł.

w tym :

1) Rezerwę ogólną w wysokości : 144.897 zł.

2) Rezerwę celową na realizację zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości :
41.817zł.
§ 6


Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 500.000 zł.

2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu Gminy.

3) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym - do wysokości wydatków uchwalonych w Załącznikach : Nr 10,10 a ,12 ,
do Uchwały Budżetowej.

4) Dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesienia wydatków
między działami.
5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach Bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy, mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7


Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, tj. do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie Gminy po zmianach przewidzianych na realizacje poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.


§ 8


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 9


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Lista załączników do artykułu :

  zal.nr_6_wydatki_2008r..doc 189 KB
  zal.nr_7_dot.podm._instyt.kult.2007r..doc 44.5 KB
  zal.nr_8_dot._celowestowarz.2008r..doc 49.5 KB
  zal.nr_9_dot._zwiaz_zjst_2008__mzk.doc 45 KB
  zal.10.doc 39 KB
  zal.nr_1_doch._budz._na_2008.doc 119 KB
  zal.nr_2_finan._adm.rzad.na_2008r..doc 81 KB
  zal.nr_3_dochody.z_jst_2008r..doc 51.5 KB
  zal.nr_4_fin.zad._wl._2008r..doc 47.5 KB
  zal.nr_5_program_profilaktyki.doc 33 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-01-08 15:00 dodanie artykułu
2 2008-01-08 15:02 zmiana treści
3 2008-01-08 15:06 zmiana treści
4 2008-01-08 15:07 zmiana treści
5 2008-01-08 15:09 zmiana treści 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0