:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 874 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej.


Uchwała nr XIII/90/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 13 ust.1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat przez Gminę Lipowa nieruchomości nr 2064 o pow. 39500 m2 dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą KW BB1Z/ 00118788/5, położonej w Lipowej na rzecz Majątku Ziemskiego Sp. z o.o., za czynsz dzierżawny określony zarządzeniem Wójta Gminy Lipowa w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntów oraz stawek i za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Lipowa z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

§ 2


1. Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawienia nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipowa, a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do wiadomości publicznej przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-01-08 12:35 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0