:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 1036 razy Strona do wydruku

Zarządzenie Wójta Gminy Lipowa


Zarządzenie nr 64/07
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 17 grudnia 2008 r.


w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”.


Na podstawie art. 30, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.zm) w związku z uchwała nr XII/80/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” zarządzam, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się „Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Lipowa realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Lista wybranych ofert w drodze otwartego konkursu objętych dotacją podawana jest do publicznej wiadomości.

§ 3


Ostatecznego wyboru ofert dokonuje Wójt Gminy.

§ 4


Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 1/07 Wójta Gminy Lipowa z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 64/07
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 17 grudnia 2007 r.„REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LIPOWA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO”


§ 1


Celem konkursu jest wyłonienie oraz dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych gminy Lipowa na rok 2008, z zakresu:

1. Kultury, sztuki i oświaty:
Promocja kultury gminy poprzez wspieranie folkloru regionalnego.

Cele zadania:

- propagowanie kultury wśród mieszkańców gminy
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży
Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania:
- reprezentowanie dorobku kulturalnego gminy na zewnątrz
- organizowanie zajęć dla uczniów i rozwijanie zainteresowań w dziedzinie kultury

2. Kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku:
Promocja zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć sportowych

Cele zadania:

- upowszechnianie rozwoju fizycznego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy
- organizowanie aktywnych form spędzania czasu
Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania:
- organizowanie zawodów oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy
- prowadzenie zorganizowanych form szkolenia dzieci i młodzieży w szczególności z zakresu piłki nożnej i lekkiej atletyki
- udział młodzieży w zawodach sportowych i obozach szkoleniowo-treningowych

3. Przeciwdziałania patologiom społecznym:

Cele zadania:

- działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży o szkodliwości picia alkoholu oraz wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania:
- organizowanie imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
- organizowanie pobytu dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym, na koloniach i obozach z programem profilaktycznym w okresie wakacji.

§ 2


Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

- Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873), z wyłączeniem podmiotów wyszczególnionych w art. 3, ust. 4 i 5 ustawy.

- Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

- Spółdzielnie socjalne

§ 3


Na realizację zadań w drodze wyłonionych w konkursie ofert Wójt Gminy Lipowa przeznacza w roku 2008:

- Kultury, sztuki i oświaty – 18 000 zł.

- Kultury fizycznej, turystyki, rekreacji i wypoczynku – 30 000 zł.

- Przeciwdziałania patologiom społecznym – 6 900 zł.

§ 4


Jeżeli suma dofinansowania ofert przekroczy wysokość środków określonych w § 3, organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych na ten cel środków.

§ 5


Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć realizowanych w terminie 01.02 – 31.12. 2008 roku.

§ 6


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. nr 264, poz.2207).

2. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipowej w zaklejonej kopercie z podaniem nazwy zadania w terminie do dnia 23.01.2008 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z KRS (ważny 3 m-ce),
- statut (dotyczy podmiotów, których nie obowiązuje wpis do rejestru),
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni okres rozliczeniowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu.


§ 7


W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad w złożonej ofercie nastąpi zobowiązanie podmiotu składającego ofertę do ich usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak ustosunkowania się podmiotu do powyższego będzie skutkował odrzuceniem oferty.

§ 8


1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2. Dotacji można udzielić więcej niż jednemu oferentowi w ramach jednego zadania publicznego.

3. Informacja o ogłoszeniu konkursu ofert zamieszczona będzie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipowej, na stronie internetowej BIP UG Lipowa oraz w prasie lokalnej.

§ 9


Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- merytoryczna wartość oferty, a w tym jej zbieżność z priorytetami określonymi w „Programie współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008” oraz celami statutowymi oferenta,

- wymierne korzyści dla mieszkańców gminy, a w szczególności zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach oferty,

- doświadczenie oferenta w zakresie realizacji podobnych zadań, w tym przebieg dotychczasowej współpracy z samorządem oraz perspektywy dalszej współpracy,

- posiadane zaplecze materialne i techniczne niezbędne do realizacji zadania oraz kompetencje oferentów,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności wysokość wkładu własnego oferenta oraz udział innych źródeł finansowania.


§ 10


1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od daty ostatecznego zakończenia składania ofert.

2. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy.

3. Od decyzji Wójta Gminy nie przysługuje odwołanie.

§ 11


1. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania, której ramowy wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. nr 264, poz.2207),

2. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego,

3. Powierzone zadanie powinno być wykonane zgodnie z warunkami umowy, programem przedstawionym w ofercie oraz kosztorysem.

4. Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów, w tym nagrody oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
- usługi, w tym zakwaterowanie, transport, wydawnicze,
- koszty osobowe, w tym obsługa sędziowska, artystyczna, medyczna,
- inne wydatki związane bezpośrednio z wykonywaniem zadania, w tym ubezpieczenie, utrzymanie konta wyodrębnionego dla celów realizacji zadania.

5. Środki finansowe nie mogą być przeznaczone na:

- remonty obiektów,
- zakupy gruntowe i inwestycyjne,
- działalność gospodarczą, polityczną,
- inne wydatki nie związane bezpośrednio z wykonywaniem zadania.

§ 12


1. Środki finansowe przekazane na realizację zadania będą przekazane w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 50% przyznanej dotacji zostanie przekazana na wyodrębniony w tym celu rachunek po podpisaniu umowy. Druga transza, także w wysokości 50% zostanie przekazana przed planowanym zakończeniem zadania, w terminie określonym w umowie.

2. W przypadku realizacji zadania w krótkim okresie czasu dotacja zostanie przekazana w całości na wyodrębniony w tym celu rachunek po podpisaniu umowy.

§13


1. Zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

- stanu realizacji zadania,
- efektywności, rzetelności i jakości wykonanego zadania,
- prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację powierzonego zadania,
- prowadzenia wymaganej dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.


2. Kontroli i oceny, o której mowa w ust. 1 dokonuje powołany w tym celu odrębnym zarządzeniem zespół ds. przeprowadzania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania Wójt ma prawo odmówić dalszego finansowania realizacji zadania.

§ 14


1. Po wykonaniu zadania publicznego określonego w umowie podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do przedłożenia Wójtowi sprawozdania z jego wykonania.

2. Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. nr 264, poz.2207),

3. Sprawozdanie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-01-03 10:16 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0