:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 840 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek w Lipowej Centrum.


Uchwała nr XII/82/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek w Lipowej Centrum.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późń. zm.),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lipowej działek o nr 3240/4, 3241/1, 3242/1 o łącznej powierzchni 5244m2 dla których Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą KW 49256.

§ 2

Nabyte działki nieodzowne są do prowadzenia działalności związanej z realizacją celów publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała nr XI/68/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 października 2007 r. w sprawie nabycia działek w Lipowej Centrum.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-12-10 11:28 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0