:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 854 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania i sposobu


Uchwała nr XII/79/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa tryb postępowania o udzielanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposób jej rozliczania i sposób kontroli wykonywania zleconego zadania, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

§ 2

1. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie Gminy Lipowa, wpisanego do rejestru zabytków.

2. Wielkość środków na dotacje celowe z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ustalana jest w uchwale budżetowej.

§ 3

1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 4

1. Ubiegający się o dotację celową powinien złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego realizacje prac lub robót, celem zapewnienia środków w uchwale budżetowej.

2. Termin składania wniosków zawarty w ust. 1 nie dotyczy wniosków składanych o przyznanie dotacji w roku 2007. Wnioski o przyznanie dotacji w roku 2007 należy składać w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia uchwały.

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy wniosków o dotacje na przeprowadzenie pilnych prac wynikających z zagrożenia zabytku lub ważnego interesu publicznego.

4. Wójt Gminy rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia złożenia pod względem formalnym. Wnioski spełniające wymogi formalne przedkłada Radzie Gminy.

5. Wniosek o udzielenie dotacji celowej zawiera w szczególności:

-1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,
-2) wskazanie zabytku i jego miejsca położenia,
-3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,

4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

5) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja oraz termin ich wykonania,

6) wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku przez ostatnie 5 lat

7) informacja o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu.

6. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

-1) dokument potwierdzający tytułu władania zabytkiem
-2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
-3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,
-4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,

7. W przypadku udzielania dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, wnioskodawca po wyłonieniu wykonawcy tych prac jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotację kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupu materiałów niezbędnych do wykonania prac.

§ 5

1. Dotacja zostanie udzielona na podstawie zawartej umowy z wnioskodawcą.

2. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, zawiera w szczególności:

-1)zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
-2)wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,
-3)tryb kontroli wykonania umowy,
-4)sposób rozliczenia dotacji,
-5)warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 6

Przekazywanie dotacji odbywa się:

-1)w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków,
-2)na wydzielony rachunek bankowy wnioskodawcy.

§ 7

1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie.

2. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli przede wszystkim w zakresie:

-1)stanu realizacji zadania,
-2)efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
-3)zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,
-4)gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków Gminy,
-5)prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

3. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji.

§ 8

1. Podmiot otrzymujący dotację, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania, w terminie określonym w umowie, zawierającego:

-1)w zakresie merytorycznym - opis wykonanego zadania w zakresie zgodności z postanowieniami umowy ze szczególnym uwzględnieniem celu, jaki osiągnięto oraz terminowości realizacji zadania,
-2)w zakresie finansowym - rozliczenie dotacji na podstawie zestawienia rachunków i poniesionych wydatków, wraz z kopiami dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

2. Przyznane dotacje celowe niewykorzystane w danym roku kalendarzowym podlegają zwrotowi w części, w jakiej zadanie nie zostało wykonane.

§ 9

W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie złożenia sprawozdania w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji, podmiot otrzymujący dotację traci prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-12-10 10:53 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0