:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 866 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru


Uchwała nr XII/74/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz 1591 ze zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.), po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

l.p Stanowisko kierownicze -Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1. Dyrektor szkoły liczącej:

- do 6 oddziałów
10

- od 7 do 16 oddziałów
8

- powyżej 16 oddziałów
42. V-ce dyrektor szkoły liczącej:

- od 12 oddziałów
12

- od 16 oddziałów
7


3. Dyrektor Przedszkola:

- 2 oddziałowego
15

- 3 i więcej oddziałowego
122. Ustalony ze zniżką wymiar obowiązkowych godzin zależy od liczby oddziałów funkcjonujących w szkole lub przedszkolu.
3. Zniżka godzin przysługuje w okresie pełnienia funkcji.

§ 2

W uzasadnionych przypadkach wójt może zwolnić dyrektora placówki od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin określonych w § 1 ust. 1, jeżeli warunki funkcjonowania placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora w danym roku szkolnym.

§ 3

Wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust. 1 odnosi się również do nauczycieli pełniących funkcje dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli w zastępstwie z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.

§ 4

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:

l.p Stanowisko -Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1. Nauczyciel – pedagog szkolny
24


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-12-10 10:13 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0