:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 881 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok.


Uchwała Nr XII/72/2007
Rady Gminy Lipowa
z dnia 4 grudnia 2007 r.


w sprawie : podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. ( M.P. nr 47 poz.557 ) i Obwieszenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. ( M.P. nr 76 poz.813 )


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje :


§ 1

Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół a stanowiące własność Urzędu Gminy Lipowa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy w Lipowej z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2007 rok ( Dz. Urz. Woj.Śl. z 2006 r. nr 148 poz. 4549 )

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.

Lista załączników do artykułu :

  zalacznik.doc 79.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-12-10 09:32 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0