:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 939 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Lipowej


Uchwała nr XI/67/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 października 2007 r.w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Lipowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.),art. 20 ust.2, art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Nadaje się Statut Urzędowi Gminy w Lipowej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Załącznik
do Uchwały Nr XI/67/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 października 2007 r.


Statut
Urzędu Gminy w Lipowej


I Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawę prawną działania Urzędu Gminy w Lipowej stanowią w szczególności:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
3) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lipowa
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy w Lipowej
3) Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy w Lipowej
4) Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy w Lipowej
5) Gminie – należy przez to rozumieć Gmina Lipowa
6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Lipowej

§ 3

1) Urząd Gminy jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.
2) Siedzibą Urzędu jest budynek w Lipowej nr 708.
3) Urząd używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby.

II Zakres działania

§ 4

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na gminie:
1) zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z innych ustaw o ile nie zostały powierzone innym jednostkom organizacyjnym gminy;
2) zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych;
3) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub
samorządowej;
4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego.

§ 5

Do zadań Urzędu należy kompleksowa obsługa organów gminy umożliwiająca im wykonanie zadań w
ramach kompetencji a w szczególności:
1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej,
2) przygotowanie budżetu i sprawozdań z jego wykonania,
3) załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków,
4) wykonywanie prac kancelaryjnych,
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów gminy,
6) wykonywanie obowiązków i uprawnień przysługujących Urzędowi jako pracodawcy,
7) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego.


III Organizacja i zarządzanie jednostką

§ 6

1) Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który reprezentuje Urząd na zewnątrz.
2) Wójt wykonuje zadania jednoosobowo jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników
i kierowników jednostek organizacyjnych w razie nieobecności może upoważnić osobę do jego zastępstwa.
3) Wójt wnioskuje do Rady Gminy o powołanie i odwołanie Sekretarza i Skarbnika Gminy.

§ 7

Organizację i szczegółowy zakres działania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny.

§ 8

Prawa i obowiązki pracowników określa regulamin pracy oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

IV Gospodarka finansowa

§ 9

1) Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
2) Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan finansowy ustalony w układzie wykonawczym budżetu gminy.
3) Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 10

Nadzór nad działalnością finansową sprawuje Skarbnik Gminy.

V Przepisy końcowe

§ 11

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-11-05 10:49 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0