:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 816 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/55/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia gminy Lipowa do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki


Uchwała nr XI/66/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 października 2007 r.


w sprawie zmiany uchwały nr IX/55/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia gminy Lipowa do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz.855 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje


§ 1

W § 1 Uchwały nr IX/55/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia gminy Lipowa do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki” dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w następującym brzmieniu:
„2. Zobowiązać się do opłacania na rzecz Związku Stowarzyszeń składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
3. Organizację, zadania oraz tryb pracy Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj – Kotlina Tradycji i Turystyki” określa jego statut stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-11-05 10:37 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0