:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 814 razy Strona do wydruku

Uchwały w sprawie : zmian w Budżecie Gminy


Uchwała Nr X / 64 / 07

Rady Gminy w Lipowej
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie : zmian w Budżecie Gminy na 2007 rok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.165 ust.2 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Uchwały
Nr IV / 18 / 06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2006 roku z późn.zm.

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje :


§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2007 rok o kwotę : 21.894 zł
następująco :

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000 zł

rodz. 75412. Ochotnicze straże pożarne

Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej 5.000 zł

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.894 zł

rozdz.90095. Pozostała działalność

Wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych 16.894 zł

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2007 rok o kwotę : 21.894 zł
następująco :

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21.894 zł

rodz. 75412. Ochotnicze straże pożarne

-wydatki bieżące 21.894 zł

§ 3

Dokonać przesunięć w wydatkach budżetu Gminy na 2007 rok następująco :

Zwiększenia : Zmniejszenia :

Dz.750. Administracja publiczna

rozdz.75023. Urzędy gmin
- wydatki majątkowe 3.000


Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

rozdz.92109. Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
- wydatki majątkowe 3.000

Ogółem : 3.000 3.000


§ 4

W Uchwale Nr IX/61/07 Rady Gminy w Lipowej z dnia 14 sierpnia 2007 roku - wprowadza się
następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5


Po dokonaniu zmian wyszczególnionych w § 1,2 budżet Gminy wynosi :

Dochody w wysokości : 19.582.875 zł
Wydatki w wysokości : 23.332.795 zł


§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Lista załączników do artykułu :

  za.x64.doc 34.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-10-08 13:58 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0