:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 816 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego.


Uchwała nr X/62/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 25 września 2007 r.


w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego


Na podstawie art.18 ust.1 w zw. z art. 7 ust 1 pkt 4 oraz art. 40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami.


RADA GMINY LIPOWA
uchwala co następuje:


W związku z likwidacją w regionie niektórych połączeń autobusowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej z uwagi na ich nierentowność, Rada Gminy Lipowa, realizując nałożone przez ustawę o samorządzie gminnym obowiązki w zakresie realizacji zbiorowych potrzeb mieszkańców, dotyczących w szczególności lokalnego transportu zbiorowego, podejmuje uchwałę w sprawie dofinansowania transportu lokalnego w niedziele i święta.

1. Urząd Gminy Lipowa zobowiązuje się przekazywać comiesięcznie kwotę w wysokości 1.250,00 zł (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) netto na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej S.A. jako dofinansowanie do niedzielnych i świątecznych kursów autobusów wykonywanych na terenie Gminy Lipowa w okresie od 01.09.2007 r. do 31.12.2007 r.,
2. Przekazanie Śródków (pkt 1) następować będzie na podstawie wystawianych przez PKS w Bielsku-Białej faktur VAT,
3. Szczegółowe postanowienia dot. dofinansowania ustalone zostają w odrębnej umowie,
4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa,
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-10-08 13:43 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0