:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 882 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2007 rok.


Uchwała Nr IX/61/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 14 sierpnia 2007 roku


w sprawie : zmian w Budżecie Gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.165 ust.2 Ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Uchwały
Nr IV / 18 / 06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2006 roku z późn.zm.

Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje :


§ 1

Dokonać przesunięć w wydatkach budżetu Gminy na 2007 rok następująco :


Zwiększenia : Zmniejszenia :

Dz.750. Administracja publiczna

rozdz.75023. Urzędy gmin
- wydatki majątkowe 129.000

Dz.801. Oświata i wychowanie

rozdz.80113. Dowożenie uczniów do szkól
- wydatki majątkowe 129.000

Ogółem :

129.000 129.000

§ 2

W Uchwale Nr VII/45/07 Rady Gminy w Lipowej z dnia 12 czerwca 2007 roku - wprowadza się
następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 2 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

Po dokonaniu zmian wyszczególnionych w § 1,2 budżet Gminy
wynosi :

Dochody w wysokości : 19.508.465 zł
Wydatki w wysokości : 23.258.385 zł

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Lista załączników do artykułu :

  za.do_uchwayzm.budet.doc 34.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-08-28 13:14 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0