:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 929 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przystąpienia gminy Lipowa do współdziałania z gminą Żywiec


Uchwała nr IX/60/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 14 sierpnia 2007 r.


w sprawie przystąpienia gminy Lipowa do współdziałania z gminą Żywiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn.zm.), w związku z art. 10 ust. 2,

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Przystąpić do porozumienia międzygminnego dotyczącego stworzenia i prowadzenia terenowego punktu paszportowego dla mieszkańców z terenu Powiatu Żywieckiego.

§ 2

Zapewnić w budżecie gminy środki finansowe na realizację współdziałania określonego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-08-28 13:05 dodanie artykułu