:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 820 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie : zaciągnięcia pożyczki


Uchwała Nr IX/56/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 14 sierpnia 2007 r.


w sprawie : zaciągnięcia pożyczki

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.) , w związku z art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późn. zm.)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Gmina Lipowa zaciągnie pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości: 765.386,73 zł. (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 73/100) z przeznaczeniem na budowę zbiorników wody uzdatnionej w Lipowej.

§ 2

1. Okres spłaty pożyczki będzie wynosił 10 lat – do 2017 roku.
2. Spłata pożyczki rozpocznie się w 2008 roku.
3. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki będą dochody własne gminy.
4. Zabezpieczenie pożyczki stanowił będzie weksel własny in blanco.

§ 3

Traci moc uchwała nr VII/46/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 12 czerwca 2007 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-08-28 12:47 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0