:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 885 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji


Uchwała nr VII/48/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 czerwca 2007 r.


w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn.zm.)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1
Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości 300 zł, (słownie: trzysta złotych 00/100) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na pokrycie części wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego.
§ 2
Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2007rok.
§ 3
Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Gminę Lipowa z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, które stanowi załącznik do uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-08-17 12:16 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0