:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 820 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/06 Rady Gminy w Lipowej z dnia 28.XII.2006 r. - Uchwały Budżetowej na 2007 rok.


Uchwała nr VII/45/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 czerwca 2007 r.


w sprawie : zmiany uchwały nr IV/18/06 Rady Gminy w Lipowej z dnia 28.XII.2006 r. - Uchwały Budżetowej na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./ oraz art.165 ust.2, art. 184 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./,


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1

W uchwale nr IV/18/06 Rady Gminy w Lipowej z dnia 28.XII.2006 r. - Uchwale Budżetowej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu Gminy w kwocie : 3.749.920 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- z zaciągniętych kredytów
wysokości : 898.487 zł
- z zaciągniętych pożyczek
w wysokości : 1.351.433 zł
- z emisji papierów wartościowych / obligacje/
w wysokości : 1.500.000 zł


2) w §3 pkt 2 – załącznik nr 12, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4) w § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały, dodaje się zapis o treści zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1) Dokonuje się przesunięć w wydatkach budżetu Gminy na 2007 rok:Zwiększenia : Zmniejszenia :

Dz.750. Administracja publiczna

rozdz.75023. Urzędy gmin
- wydatki majątkowe 24.000


Dz.921. Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

rozdz.92109. Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
- wydatki majątkowe 24.000


Ogółem : 24.000 24. 0002) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy na 2007 r. o kwotę : 15.000 zł
następująco :

Dz.900. Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 15.000 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego 15.000 zł

§ 4

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy na 2007 rok o kwotę : 15.000 zł
następująco :

Dz. 900. Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 15.000 zł

rozdz.90002. Gospodarka odpadami
a/ wydatki bieżące 15.000 zł

§ 5

Po dokonaniu zmian wyszczególnionych w § 2, 3 i 4 budżet gminy wynosi :


Dochody w wysokości : 19.485.911 zł
Wydatki w wysokości : 23.235.831 zł

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipowej.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-08-17 12:11 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0