:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 825 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w Lipowej Centrum.


Uchwała nr VII/42/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 czerwca 2007 r.


w sprawie: zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w Lipowej Centrum.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późn.zm.).

Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje :


§ 1

Zatwierdza się taryfę za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej w Lipowej Centrum

za 1m3 w wysokości : 4,04 zł + 7% VAT

§ 2

Ustalona opłata stanowić będzie dochody własne gminy.

§ 3

1. W wypadku braku licznika na własnym ujęciu lub ujęciu z sieci gminnej właściciele budynków lub ich zarządcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia ryczałtowego dotyczącego liczby osób zameldowanych w budynku oraz wyposażenia mieszkania w instalacje.
2. O wszelkich zmianach mających wpływ na prawidłowe naliczanie opłaty za ścieki należy powiadomić Urząd Gminy w Lipowej na piśmie, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała nr XLIV/228/06 Rady Gminy w Lipowej z dnia 30 maja 2006 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-08-17 11:54 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0