:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 1239 razy Strona do wydruku

Komunikat dotyczący wyborów uzupełniającyh do Rady Gminy Lipowa.


K O M U N I K A T

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej informuje, że:

1. Zarządzeniem nr 314/07 Wojewody Śląskiego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie przepro-wadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipowa w okręgu wyborczym nr 1 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 121, poz. 2432) datę wyborów wyznaczono na dzień 7 października 2007 r.
2. Termin zgłaszania kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej

upływa w dniu 20 sierpnia 2007 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 sierpnia 2007 r. (poniedziałek) w godz. 7.30 – 15.30, gdyż zgodnie z art. 205 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wy-borczym są dokonywane w godzinach urzędowania organów wyborczych czyli w siedzibie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Biel-sku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119 w budynku B Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Placówki Zamiejscowej w Bielsku-Białej, tel. 033/ 813-63-74, 812-60-39.
Delegatura w Bielsku-Białej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do
15.30.

Pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonujący zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej są obowiązani przedłożyć Komisarzowi Wyborczemu w Biel-sku-Białej:

a) zgłoszenie kandydata (ów) do Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej opracowane zgod-nie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wybor-czych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwo-dowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-wództw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641 ze zmianami), jak w załączeniu. Wzór dostępny jest także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej http://www.pkw.gov.pl, w folderze: Wyniki wyborów i referendów / Wy-bory samorządowe i referenda lokalne / 2006 / Akty prawne / Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej;

b) jeżeli zgłoszenia kandydata (ów) do składu Komisji wyborczej dokonuje osoba upoważ-niona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, przedkłada ona stosowne upo-ważnienie bądź uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

3. W przypadku zgłoszenia do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej liczby kandy-datów przekraczającej dopuszczalny skład komisji Pan Sędzia Ryszard Brygier Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej w dniu 21 sierpnia 2007 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali 22 - w budynku B Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Placówki Zamiejscowej w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40

ustali skład Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej
w trybie publicznego losowania.

W dniu 24 sierpnia 2007 r. (piątek), o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Lipowa w sali narad Rady Gminy Lipowa odbędzie się pierwsze posiedzenie i szkolenie Gminnej Komisji Wybor-czej w Lipowej dla omówienia jej zadań i trybu pracy.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-08-01 14:51 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0