:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 942 razy Strona do wydruku

Komunikat dotyczący wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipowa


K O M U N I K A T


Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej informuje, że:

1. Zarządzeniem nr 314/07 Wojewody Śląskiego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie przepro-wadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipowa w okręgu wyborczym nr 1 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 121, poz. 2432) datę wyborów wyznaczono na dzień 7 października 2007 r.
2. Termin zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłoszenia kandydata na radnego

upływa w dniu 20 sierpnia 2007 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30.

3. Zawiadomienia będą przyjmowane do dnia 20 sierpnia 2007 r. (poniedziałek) w godz. 7.30 – 15.30, gdyż zgodnie z art. 205 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wybor-cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) jeżeli:
- koniec terminu wykonania czynności określonej w Ordynacji wyborczej przypada na sobotę, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu,
- ustawa nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym są do-konywane w godzinach urzędowania organów wyborczych czyli w siedzibie Komisarza Wy-borczego w Bielsku-Białej i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119 w budynku B Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Placówki Zamiej-scowej w Bielsku-Białej, tel. 033/ 813-63-74, 812-60-39.
Delegatura w Bielsku-Białej pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do
15.30.

4. Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłoszenia kandydata na radnego od dnia 8 sierpnia 2007 r. do dnia 20 sierpnia 2007 r.

5. W przypadku wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipowa:

1) zawiadomienia, o których mowa w art. 64c ust. 3, art. 64d ust. 4, art. 64e ust. 3 i 4 oraz art. 64f ust. 4 i 5 Ordynacji wyborczej, to jest zawiadomienie: komitetu wyborczego partii poli-tycznej, koalicyjnego komitetu wyborczego, komitetu wyborczego organizacji, komitetu wy-borczego wyborców, składa się Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej;
2) zawiadomienie, o którym mowa w art. 64f ust. 4 i 5 Ordynacji wyborczej (zawiadomienie dotyczące utworzenia komitetu wyborczego wyborców), nie wymaga zebrania podpisów obywateli popierających utworzenie komitetu (art. 64j Ordynacji wyborczej).

6. Do zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wy-borczego odpowiednio stosuje się wzory dokumentów określone w informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r., ZPOW-703-86/06, o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego. Informacja udostępniana jest przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Równocześnie jest możliwe jej pobranie ze strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej http://www.pkw.gov.pl z folderu: Wyniki wyborów i referendów / Wybory samorządowe i referenda lokalne / 2006 / Wyjaśnienia, informacje i pisma okólne.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-08-01 14:50 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0