:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 1299 razy Strona do wydruku

Wójt Gminy Lipowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


Lipowa dnia 17.05.2007 r


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 22.03.1990 r o pracownikach samorządowych ( Dz U z 2001 r Nr 142, poz.1593 ) z późn.zmianami

WÓJT GMINY LIPOWA


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1. Stanowisko d/s inwestycji i pozyskiwania środków finansowych

Wymagania konieczne
1.wykształcenie wyższe prawnicze , administracyjne lub ekonomiczne
( organizacja i zarządzanie w administracji )
2.w razie nie posiadania wykształcenia wyższego prawniczego ,
administracyjnego lub ekonomicznego wymagane jest co najmniej
trzy letnie doświadczenie na stanowisku związanym z udzieleniem
zamówień publicznych oraz doświadczenie w tworzeniu dokumentów
przetargowych ( specyfikacja istotnych warunków zamówień ,
ogłoszenie o przetargu) i sporządzania wniosków o pozyskiwanie
środków finansowych
3.znajomość procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych ,
4.posiadanie obywatelstwa polskiego
5.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych
6.praktyczna wiedza dotycząca ustawy Prawo zamówień publicznych ,
Ustawy Prawo Budowlane , Ustawy o samorządzie gminnym ,
Ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych , wskazana
znajomość języka angielskiego
7.umiejętność obsługi komputera ( pakiet MSOffice, internet )
8.umiejętność pracy w zespole
9.rzetelność i odpowiedzialność

Wymagania pożądane
1.ukończone kursy , szkolenia , studia podyplomowe związane z prawem
zamówień publicznych i procedur inwestycyjnych

Główne obowiązki
1.sporządzanie dokumentów przetargowych (SIWZ , ogłoszenia )
i ich weryfikacja , współpraca z instytucjami współfinansującymi
2.uczestnictwo w komisjach przetargowych
3.prowadzenie postępowania i dokumentacji przetargowej
4.udział w odbiorze robót
5.współpraca z wykonawcami i osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi
za inwestycje
6.poszukiwanie źródeł i środków pomocowych do realizacji programów
i inwestycji gminnych
7.przygotowywanie i opracowywanie wniosków aplikacyjnych dla konkretnych
programów , wypełnianie i składanie dokumentacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. CV i list motywacyjny
2.kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów
3.oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
4.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji
5.kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje-
dyplomy studiów podyplomowych , ukończonych kursów i szkoleń ,
certyfikaty językowe

Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby ubiegające się o w/w stanowisko powinny złożyć komplet wymaganych dokumentów do dnia 15 czerwca 2007 r w Urzędzie Gminy
w Lipowej pokój nr 13 I piętro

Inne informacje
Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na ocenie spełnienia przez kandydatów warunków niniejszego ogłoszenia . Kandydaci spełniający wymogi zostaną zaproszeni do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego na które składać się będzie test sprawdzający wiedzę z zakresu Prawa zamówień publicznych , Ustawy Prawo Budowlane , Ustawy o samorządzie gminnym , Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych . Pięć osób z najlepszymi wynikami testu zostanie zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną po której zostanie podjęta decyzja o zatrudnieniu wybranej osoby . O terminach postępowania rekrutacyjnego każda z osób ubiegających się o w/w stanowisko zostanie powiadomiona indywidualnie Dokumenty złożone przez kandydatów na w/w stanowisko , nie będą zwracane po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego .

Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-05-17 11:54 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0