:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 989 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania


Uchwała nr VI/35/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 kwietnia 2007 r.


w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania


Na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz1591 z późn.zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się miesięczne zryczałtowane diety w wysokości 200 zł. dla sołtysów sołectw Gminy Lipowa.
2. Dieta stanowi wynagrodzenie sołtysa z tytułu uczestniczenia w sesjach rady gminy oraz wykonywania innych czynności związanych z pełnieniem funkcji.

§ 2

1. Wypłata diety następuje w kasie Urzędu Gminy Lipowa
2. Diety są płatne z dołu do 30 dnia każdego miesiąca

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała nr XVI/81/03 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących rad sołeckich.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-05-07 10:08 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0