:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 859 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała nr VI/34/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 kwietnia 2007 r.


w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późn.zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 136 poz. 969 z późn.zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 200 poz. 1682 z późn.zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn.zm.),
Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

1. Zarządza się w Gminie Lipowa pobór w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów, płaconych zarówno odrębnie, jak i w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
2. Pobór podatków określonych w ust. 1 dotyczy należności podatkowych od osób fizycznych.
§ 2

Na inkasentów podatków wyznacza się sołtysów sołectw: Lipowa, Leśna, Twardorzeczka, Sienna, Słotwina, Ostre.
§ 3

1. Za pobór podatków o których mowa w § 1, ust. 1 inkasentom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 7 % od zainkasowanej kwoty.
2. Tryb wypłacania wynagrodzenia prowizyjnego określa umowa zawarta z inkasentem przez Wójta Gminy.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXV/160/2001 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 sierpnia 2001 w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, określania wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-05-07 10:06 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0