:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 925 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa


Uchwała nr VI/33/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa.Na podstawie art.18,ust.2 pkt 15 i art.40 ust 1 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )oraz art.4 ust 1 i 2 ustawy z 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. ( Dz. U. z 2005r. Nr 236,poz.2008 z póżn.zm. ) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu

Rada Gminy Lipowa uchwala :

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY LIPOWA

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


§ 1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Lipowa .
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r Nr 236 ,poz.. 2008 z późn.zm.).
b) gminnym planie gospodarki odpadami – rozumie się przez to Plan gospodarki
odpadami, uchwalony uchwałą nr XXVIII/163/05 Rady Gminy w Lipowej z dnia
1 marca 2005r w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla gminy Lipowa”.

ROZDZAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2

1. Właściciele nieruchomości ,prowadzący gospodarstwo domowe obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów z podziałem na :
1) w systemie zasadniczym :
a) odpady opakowaniowe,
b) odpady organiczne ( biodegradowalne) , o ile nie są zagospodarowane we własnym
zakresie:
- odpady kuchenne
- odpady zielone (roślinne)
c) odpady niesegregowane (zmieszane) w tym popiół,
2) ponadto , w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb, należy wyodrębniać :
- odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane,
- odpady niebezpieczne wytworzone w grupie odpadów komunalnych,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.


2. Właściciele nieruchomości , inni niż prowadzący gospodarstwo domowe obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania wszystkich rodzajów odpadów, określonych w ust.1
1.) Każdy rodzaj odpadu, o którym mowa w ust.1 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w odrębnym urządzeniu, którego rodzaj został określony w Rozdziale III, oznaczonym w sposób umożliwiający rozpoznanie jakiego rodzaju odpady są w urządzeniu gromadzone.
2.) Odpady komunalne ulegające biodegradacji należy zbierać i unieszkodliwiać poprzez termiczne przekształcenie odpadów. Obowiązek określony w zdaniu poprzednim dotyczy właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady.

§ 3

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązany jest odbierać odrębnie odpady, o których mowa w §2 , w sposób gwarantujący ich niezmieszanie się z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać w terminach określonych w harmonogramach oraz na każde wezwanie właściciela nieruchomości.

§ 4

1.Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich powstaniu.

2.Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których mowa w ust.1.

3.Obowiązek , o którym mowa w ust.1 powinien być realizowany poprzez :
1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń w miejsca
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, lub
2) likwidowanie śliskości lodu przy użyciu piasku oraz innych stosowanych środków
- z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Uprzątnięcie błota ,śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.

5.Obowiązek, o którym mowa w ust.1 dotyczy również usuwania nawisów (sopli) lodu i śniegu z okapów, rynien i innych części nieruchomości przylegających do chodnika.

§ 5

1.Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym, w sposób gwarantujący po myciu i naprawie zebranie wody i odpadów, w szczelnych zbiornikach zabezpieczających te odpady przed ich przedostaniem się do gruntu i wód.

2.Zabrania się wykonywania czynności , o których mowa w ust. 1 w miejscach publicznych.

3. Do odpadów pochodzących z mycia i naprawy pojazdów samochodowych przepisy §2 i 3 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6

Ustala się rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych :
1) pojemnik na odpady o pojemności od 110 L - 1100L,
2) kontenery o pojemności od 5m3 - 10m3,
3) worki foliowe oznaczone logo przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych o pojemności od 40 L - 120 L
4) kosze uliczne o pojemności od 10 L – 50 L,
10) kontenery przeznaczone na odpady budowlane i balastowe o pojemności 7 m3 do 10 m3

§ 7

1.Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o odpowiedniej pojemności, uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości z zastrzeżeniem ust.2.
2.Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy wytwarzania odpadów :
1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l /na
każdą nieruchomość,
2) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika ( pojemnik 110 -1100l ),
3) dla przedszkoli – 3l na każde dziecko i pracownika (pojemnik 110 - 1100 l ),
4) dla lokali handlowych – 50 l na każdego zatrudnionego (jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l
na lokal),
5) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego (jednak co najmniej
jeden pojemnik 110 l na każdy punkt),
6) dla lokali gastronomicznych, kawiarni – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne (jednak co najmniej
jeden pojemnik 110 l ),
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – 50 l na każdego zatrudnionego( jednak co
najmniej jeden pojemnik 110 l ),
8) dla zakładów rzemieślniczych, służby zdrowia, usługowych i produkcyjnych – 50 l na każdego
zatrudnionego ( jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na zakład ) ,
9) dla hoteli, pensjonatów itp. – 10 l na jedno łóżko ( jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l ).
10) przed lokalami handlowymi kosze o pojemności 10 – 50 l.

3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż 2 razy w tygodniu; określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujące wskaźniki wytwarzania ścieków:
1) mieszkańcy - 3,0 m3 /osobę,
2) bary restauracje, jadłodajnie – 1m3 / miejsce,
3) kawiarnie – 0,8 m3 / miejsce,
4) sklepy spożywcze – 1,5 m3 / zatrudnionego,
5) pozostałe sklepy – 0,9 m3 / zatrudnionego,
6) apteki – 1m3/ zatrudnionego,
7) przychodnie lekarskie – 1 m3 /zatrudnionego,
8) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 3,0 m3 /zatrudnionego,
9) pozostałe zakłady usługowe – 0,45 m3 /zatrudnionego,

§ 8

1.Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych:
1) w terenie zabudowanym – 10 L , usytuowane odległości co najmniej 100m od kolejnego urządzenia,
2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

§ 9

1. Do zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą stosować urządzenia określone w §6.
2. Urządzenia, o których mowa w Rozdziale III należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady.
3. Urządzenia , o których mowa w Rozdziale III powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcje co najmniej dwa razy w roku.
4. Urządzenia, o których mowa w Rozdziale III powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10

1. Właściciel nieruchomości obowiązani są do pozbywania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich urządzeniach a następnie odebrane przez uprawniony podmiot, na podstawie zawartej umowy na najbliżej położone składowisko odpadów lub w inne dopuszczone przepisami prawa miejsce, w celu ich unieszkodliwiania lub odzysku.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki, kontenery oraz inne urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych , na czas odbierania tych odpadów, poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 11

1. Właściciele nieruchomości, prowadzący gospodarstwa domowe obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu.
2. Właściciele nieruchomości, prowadzący działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 2 razy w miesiącu.

§ 12

1. Właściciele nieruchomości ,prowadzący gospodarstwa domowe obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych:
1) powstających w gospodarstwach domowych, z zastrzeżeniem pkt 2,3,4,5 i 6 – co najmniej raz
na miesiąc.
2) odpadów komunalnych, opakowaniowych: ( opakowania ze szkła bezbarwnego, opakowania ze
szkła kolorowego, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru i tektury – co
najmniej raz na 2 miesiące , chyba że odpady takie nie powstały.
3) odpadów niebezpiecznych - co najmniej raz na 3 miesiące, chyba że odpady takie nie powstały,
4) odpadów wielkogabarytowych - co najmniej raz na pół roku lub na indywidualne zgłoszenie,
chyba że odpady takie nie powstały,
5) odpadów z remontów - co najmniej raz na rok , chyba że odpady takie nie powstały,
6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji –co najmniej raz na pół roku.

2. Właściciele nieruchomości, prowadzący działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w terminach określonych w ust 1.

3. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 110L na 60 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy .

§ 13

1. Właściciele ,obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. §11 ust.2 stosuje się odpowiednio do pozbywania się nieczystości ciekłych, z tym że nieczystości ciekłe powinny być wywożone do punktu zlewnego (oczyszczalni ścieków ).
3. Własciciele nieruchomości , obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na miesiąc z zastrzeżeniem ust.1.

§ 14

Do pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego §11 – 13 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisko odpadów.

§ 15

Maksymalny dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi :
1) w 2010 r – 320 Mg / rok
2) w 2013 r – 213 Mg / rok,
3) w 2015 r – 192 Mg / rok,

ROZDZIAŁ VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przez zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 16

1. Właściciel zwierzęcia , które zanieczyściło tereny przeznaczone do użytku publicznego, w tym drogę lub chodnik, obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia. Przepis ten obowiązuje również w sytuacji zanieczyszczenia nieruchomości nie stanowiących własności właściciela zwierzęcia.
2. Zabrania się wypuszczanie psów bez nadzoru, poza teren nieruchomości stanowiącej własność właściciela zwierzęcia. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a pies pozostał w kagańcu.
3. Zabrania się wyprowadzania psów na tereny przeznaczone na place zabaw i do piaskownic.

ROZDZIAŁ VIII

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 17

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany :
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i
nieczystości w sposób zgodny z prawem,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas ,odór.

ROZDZIAŁ IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18

1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym.
2.Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności :
a) obiekty użyteczności publicznej,
b) zakłady produkujące żywność,
c) zabudowania gospodarcze,

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 20

Traci moc uchwała nr XL/213/06 Rady Gminy w Lipowej z dnia 7 lutego 2006r w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 44, poz. 1246).

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-05-07 09:56 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0