:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 876 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa w sołectwach: Leśna, Lipowa, Ostre, Sienna, Twardorzeczka


Uchwała Nr V/29/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 marca 2007 r.


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Lipowa w sołectwach: Leśna, Lipowa, Ostre,
Sienna, Twardorzeczka.


Na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 i art 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art.14, ust.1, 2, 4 art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Lipowa

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Przystąpić do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa w sołectwach: Leśna, Lipowa, Ostre, Sienna, Twardorzeczka uchwalonym uchwałą Nr IV/29/03 z dnia 18 marca 2003 r, w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowa dla poszczególnych sołectw: Lipowa, Leśna, Sienna, Twardorzeczka, Ostre, Słotwina.

§ 2

Zmiana planu , o której mowa w § 1 dotyczy terenów w sołectwie Leśna, w jednostkach planu L3, L2, LE6 LE8, oznaczonych symbolami 3.1 MNi, 3.2 MNi, 3.3 MNi, 3.4 MNi, 3.5 MNi, 3.6 MNi, 2.3.2 MNp, 2.5 MNp, 2.4 MNp, 2.6.1 MNp, 2.6.2 MNp, 2.7 MNp, 2.8 MNp, 6.17. MNp, 6.16.3 MNp, 8.4 MNp, 2.9 ZC, w sołectwie Lipowa w jednostkach planu oznaczonych symbolami 9.13 ZZ, 9.16 ITW, 10.24 KS, 10.25 KS, 11.55 MNp, 11.5.3. RP/RZ, 9.3.1. MNp, 19.1.5 MNp w sołectwie Ostre w jednostce planu oznaczonej symbolem 1.6. RL/RL1, w sołectwie Sienna w jednostce planu SI-1 oznaczonej symbolem 1.2 PC w Twardorzeczce w jednostce planu oznaczonej symbolem 1.42.2 MNi zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na terenie Gminy Lipowa

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-05-02 09:34 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0