:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 853 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych w Leśnej


Uchwała nr V/28/07
Rady Gminy Lipowa
z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie: wydzierżawienia gruntów położonych w Leśnej.


Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1, art. 18 ust 2, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późń. zm.)

Rada Gminy w Lipowej
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres 15 lat przez Gminę Lipowa 180 m2 z działek o nr 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, położonych na terenie sołectwa Leśna, gmina Lipowa objętych księgą wieczystą KW 83238 dla Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, za czynsz dzierżawny określony każdorazowo przez zarządzenie Wójta Gminy Lipowa w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntów oraz stawki za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Lipowa, co na dzień podjęcia niniejszej Uchwały daje czynsz dzierżawny w wysokości 1512,00 PLN miesięcznie.

§ 2.

Na nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy usytuowany będzie nadajnik antenowy umieszczony na wieży z lokalizacją wyposażenia radiowego w kontenerze u podstawy wieży. Lokalizacja obok ogrodzenia trwałego boiska sportowego w Leśnej.

§ 3.

1. Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości stanowi załącznik do uchwały.
2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipowa, a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz rozplakatowanie w miejscach dostępnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista załączników do artykułu :

  zalacznik_nr_1.doc 29 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-05-02 09:31 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0