:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Protokoły artykuł wyświetlony 1243 razy Strona do wydruku

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU V SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 13 MARCA 2007 R.


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU V SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 13 MARCA 2007 R.


Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr III/7/06 Rady Gminy Lipowa w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lipowa opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na rok 2007
6. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa 2007 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru organów sołectw w Lipowej, Leśnej, Siennej, Twardorzeczce, Słotwinie i Ostrem
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych – jednostkach budżetowych
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych w Leśnej
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa w sołectwach: Leśna, Lipowa, Ostre
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV/18/06 na 2007 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
13. Odpowiedzi na postulaty radnych
14. Zapytania i wolne wnioski
15. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
16. Zamknięcie sesji

Wójt Gminy przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej odnosząc się do kilku najistotniejszych zagadnieniach dotyczących:
- proponowanych zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
- przedstawienia pisma Wojewody Śląskiego w temacie oświadczeń lustracyjnych,
- rozstrzygnięcia konkursu na wykonanie zadań w dziedzinie kultury oraz kultury fizycznej, w którym brały udział organizacje pozarządowe z terenu gminy,
- decyzji dotyczącej nabycia samochodu bojowego dla OSP Lipowa,
- spraw związanych ze stanem dróg na terenie gminy, co zdecydowanie zdominowało dyskusję, także z uwagi na obecność na posiedzeniu Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Pana Stanisława Caputy.
W powyższym temacie wójt przedstawił pismo z Powiatowego Zarządu Dróg, które w swojej treści uzależniało wykonanie remontów na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy od zadeklarowania chęci partycypacji w kosztach remontu. Radny powiatowy poinformował radnych, iż w Radzie Powiatu powstała komisja zajmująca się weryfikacją stanu dróg powiatowych, której jest członkiem i przedstawił informację o odcinkach dróg powiatowych na terenie gminy, które wymagają położenia nowej nawierzchni o łącznej długości 5,9 km. Na pytanie wójta - skąd i w jakiej wysokości zostaną przeznaczone na ten cel środki - radny odpowiedział, iż Rada Powiatu zamierza dokonać przesunięć środków pieniężnych w strukturze budżetu powiatu. Jeżeli chodzi o wysokość tych środków to może to być nawet kwota ok. 40 mln. zł. Na kolejne pytania wójta dotyczące zaawansowanie prac przy opracowywaniu dokumentacji na remonty dróg, co jest procesem długotrwałym, radny odpowiedział, iż w tej chwili są dopiero na etapie weryfikacji dróg przeznaczonych do remontu. Zdaniem radnego powiatowego zdecydowana większość prac remontowych zostanie wykonana siłami Powiatowego Zarządu Dróg, jednak zdaniem zgromadzonych pojawiły się wątpliwości, czy PZD podoła tym obowiązkom.
Zdaniem wójta i rady, przy takich deklaracjach ze strony radnego powiatowego, należy wyrazić chęć partycypacji w kosztach remontów dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Stopień partycypacji nie został określony kwotowo, przy czym deklarowane środki nie mogą przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na drogi w uchwale budżetowej. Jest to deklaracja bardzo ogólna ale taka też jest deklaracja ze strony powiatu, a na razie wójt poinformował radnych o zleceniu załatania dziur na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg powiatowych.

Radni podjęli na sesji także n/w uchwały:
- uchwałę nr V/24/07 w sprawie uchylenia uchwały nr III/7/06 Rady Gminy Lipowa w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lipowa opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na rok 2007,
- uchwałę nr V/25/07 w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa 2007 r.,
- uchwałę nr V/26/07 w sprawie wyboru organów sołectw w Lipowej, Leśnej, Siennej, Twardorzeczce, Słotwinie i Ostrem,
- uchwałę nr V/27/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami),
- uchwałę nr V/28/07 w sprawie wydzierżawienia gruntów położonych w Leśnej,
- uchwałę nr V/29/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa w sołectwach: Leśna, Lipowa, Ostre, Sienna, Twardorzeczka.
- uchwałę nr V/30/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
- uchwałę nr V/31/07 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV/18/06 na 2007 r.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-03-23 14:07 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0