:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 1001 razy Strona do wydruku

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA DOTACJĘ W 2007 ROKU


OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT
NA DOTACJĘ W 2007 ROKU


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), w związku z wejściem w życie Uchwały nr IV/20/06 Rady Gminy w Lipowej z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

WÓJT
GMINY LIPOWA
ogłasza konkurs ofert na dotację

z budżetu gminy na realizację zadania własnego gminy w zakresie:


1. Kultury, sztuki i oświaty:
Promocja kultury gminy poprzez wspieranie folkloru regionalnego.
Cele zadania:
- propagowanie kultury wśród mieszkańców gminy
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży
Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania:
- reprezentowanie dorobku kulturalnego gminy na zewnątrz
- organizowanie zajęć dla uczniów i rozwijanie zainteresowań w dziedzinie kultury

2. Kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku:
Promocja zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć sportowych
Cele zadania:
- upowszechnianie rozwoju fizycznego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy
- organizowanie aktywnych form spędzania czasu
Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania:
- organizowanie zawodów oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy
- prowadzenie zorganizowanych form szkolenia dzieci i młodzieży w szczególności z zakresu piłki nożnej i lekkiej atletyki
- udział młodzieży w zawodach sportowych i obozach szkoleniowo-treningowych

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty w Urzędzie Gminy w Lipowej, Lipowa 708, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku, w godz. 700-1500.
Informacja zostanie także umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Termin realizacji zadania: od 15.02.2007 do 31.12.2007 r.

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia konkursu w prasie(decyduje data wpływu do sekretariatu UG).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia.

Składane oferty powinny dotyczyć realizacji zadania wyłącznie na rzecz mieszkańców Gminy Lipowa.

Dotacja z budżetu gminy może być przyznana podmiotom wymienionym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz 873, z późn.zm.).

Kwota przeznaczona na realizację zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie wynosi:
- na wykonanie zadania z zakresu kultury, sztuki i oświaty: 18 000 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
- na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku: 30 000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

W roku 2006 na realizację powyższych zadań przeznaczono odpowiednio kwoty w wysokości
- na wykonanie zadania z zakresu kultury, sztuki i oświaty: 18 000 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
- na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i wypoczynku: 20 000 zł.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-01-16 12:33 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0