:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Protokoły artykuł wyświetlony 1241 razy Strona do wydruku

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU IV SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 28 GRUDNIA 2006 R.


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU IV SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 28 GRUDNIA 2006 R.Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Lipowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
7. Podjęcie uchwały budżetowej na 2007 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałej
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków w 2007 roku
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2007 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.
13. Odpowiedzi na postulaty radnych
14. Zapytania i wolne wnioski
15. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
16. Zamknięcie sesji


Wójt Gminy przekazał radnym informację z działalności międzysesyjnej skupiając się na najistotniejszych zagadnieniach dotyczących:
- finalizacji prac wodociągowych prowadzonych na terenie wsi Lipowa i przesunięcia terminu tłoczenia wody z wynikającego z braku uzyskania zgody na przejście kabla energetycznego,
- zmian funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy w kontekście ekonomicznym, które wynikały z zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- wyboru nowych władz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu,
- zwiększenia efektywności sortowania odpadów przez Spółkę Beskid w Żywcu,
- podsumowania realizacji I etapu zadania polegającego na usuwaniu materiałów zawierających azbest w roku 2006, gdzie jako jedna z pierwszych gmin naszego powiatu tak kompleksowo rozwiązuje się problem utylizacji tych materiałów,
- przedstawienia harmonogramu w przedmiocie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2006/2007,
Najistotniejszym elementem sesji było uchwalenie budżetu gminy na rok 2007. Projektem budżetu przedstawionym przez wójta zajmowały się wcześniej poszczególne komisje stałe rady i ich stanowiska w tym przedmiocie przedstawione zostały przez przewodniczących komisji. Wójt i Skarbnik omówili także wprowadzone autopoprawki i po dyskusji radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały, w wyniku którego rada jednogłośnie uchwaliła budżet gminy na rok 2007.
Po przedstawieniu pozostałych projektów uchwał rada kolejno przystępowała do głosowania nad nimi, w wyniku czego przyjęto wszystkie uchwały wyszczególnione w porządku obrad.
Dalsza część obrad została zdominowana przez dyskusję w temacie przedstawionego harmonogramu utrzymania zimowego dróg gminnych i propozycji wójta o uwzględnienie w nim innych kluczowych odcinków dróg w poszczególnych sołectwach oraz ewentualnemu określeniu zasad partycypacji mieszkańców w ponoszeniu kosztów związanych z odśnieżaniem. Uzgodniono, iż kolejne drogi ujęte w harmonogramie będą odśnieżane na wniosek w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu.
Z racji ostatniej sesji w roku kalendarzowym 2006 wzbogacono ją o oprawę artystyczną w postaci kolędowania uczniów ze Szkoły Podstawowej w Siennej. W dalszej kolejności nastąpiło wspólne kolędowanie radnych i pracowników urzędu oraz dzielenie opłatkiem połączone z życzeniami noworocznymi.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-01-09 09:35 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0