:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 767 razy Strona do wydruku

Uchwała budżetowa na 2007 rok


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Uchwała
Rady Gminy w Lipowej
Nr IV/ 18/ 06
z dnia 28 .XII.2006 rok


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2007 ROK
RADY GMINY W LIPOWEJNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „ i ”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr.142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, art. 184,
art 188 ust.2 ,i rt.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.249 poz. 2104 z 2005 roku z późn. zm. )


RADA GMINY uchwala co następuje:


§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości : 19.160.130 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.


2. Ogólna kwota dochodów , o której mowa w ust.1 obejmuje :

1) Dotacje na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie : 3.031.411 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) Dotacje na realizację zadań wspólnych
realizowanych na podstawie zawartych
umów i porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego w kwocie : 9.908 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3) Dotacje celowe na realizację własnych
zadań bieżących gmin w kwocie : 209.673 zł.
` - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały


4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie : 125.475 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.


§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości : 22.910.050 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały .


2. Z wydatków , o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :

1) Wydatki bieżące w kwocie 17.404.456 zł.
w tym :

a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
kwotę : 8.575.506 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami 3.031.411 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały .

c) na wydatki związane z obsługą długu Gminy
kwotę : 300.000 zł.

d) wydatki na dotacje podmiotowe dla
samorządowej instytucji kultury w kwocie : 186.691 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały

e) wydatki na dotacje podmiotowe dla
jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych 48.000 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały

f) wydatki na dotacje celowe przekazane do
realizacji na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie : 27.180 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały


2) Wydatki majątkowe w kwocie : 5.505.594 zł.
w tym :

- wydatki inwestycyjne
- zgodnie z załącznikiem Nr 10, 10a do Uchwały 5.505.594 zł.3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także :

1) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie
umów zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości : 9.908 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały

2) Wydatki na realizację własnych zadań
bieżących gmin w wysokości : 209.673 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały


3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii w wysokości : 125.475 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały

4) Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych
w wysokości : 50.000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Uchwały

5) Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy
podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych
na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, pracowników
robót publicznych oraz zastępczej służby wojskowej.


§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.749.920 zł. , pokryty zostanie
przychodami pochodzącymi z :

- z zaciągniętych kredytów
w wysokości : 1.398.487 zł.
- z zaciągniętych pożyczek
w wysokości : 2.351.433 zł.2. Przychody budżetu Gminy w wysokości : 5.401.164 zł
Rozchody budżetu Gminy w wysokości : 1.651.244 zł


Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera
załącznik Nr 12 do Uchwały.


§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy i spłat na koniec 2007 roku
i lata następne ,

- zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Uchwały.


§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości :

- przychody : 6.000 zł
- wydatki : 6.000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Uchwały .


§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy :

1) Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.


§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego w
wysokości do 500.000 zł.
2) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym - do wysokości wydatków uchwalonych w Załączniku Nr 10,10 a , do
Uchwały Budżetowej.
3) Dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesienia wydatków
między działami.
4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach Bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.


§ 8

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie Gminy po zmianach przewidzianych na realizacje poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.


§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.

Lista załączników do artykułu :

  zal_nr_6.doc 181 KB
  zal_nr_7.doc 48.5 KB
  zal_nr_8.doc 50.5 KB
  zal_nr_9.doc 48.5 KB
  zal_nr_10.doc 30.5 KB
  zal_nr_10a.doc 46.5 KB
  zal_nr_11.xls 16 KB
  zal_nr_12.xls 18 KB
  zal_nr_13.xls 20.5 KB
  zal_nr_14.xls 17.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-01-09 09:18 dodanie artykułu
2 2007-01-09 09:19 zmiana treści
3 2007-01-09 09:20 zmiana treści 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0