:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 846 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków w 2007 roku


Uchwała Nr IV/21/06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków w 2007 rokuDziałając na podstawie art.30 ust. 6 i art. 54 ust 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U z 2003 r. Nr 118 poz.1112 z późn. zmianami ) Karta Nauczyciela w związku z art.18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.159,
z pózn. zmianami) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 06 marca 2006 r w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli , ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz U Nr 43 poz.293) po zaopiniowaniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi w trybie art.30 ust.6a Ustawy Karta Nauczyciela


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§1

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków funkcyjnego, motywacyjnego, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, dodatków za warunki pracy i inne świadczenia dla nauczycieli wynikające ze stosunku pracy oraz dodatek mieszkaniowy w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Lipowej Nr XXXVIII/201/05 z dnia 06 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

Lista załączników do artykułu :

  zalacznik_nr_1.doc 69 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-01-09 09:02 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0