:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 769 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”


Uchwała Nr IV/20/06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie : przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.) , w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873 z 2003 roku z późn. zm.)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjąć „ Program współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa .


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.

Lista załączników do artykułu :

  zalacznik_nr_1.doc 70 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-01-08 09:37 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0