:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1069 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2007r


Uchwała Nr III/12/06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 5 grudnia 2006 rokuw sprawie : podatku od środków transportowych na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn. zm. ) art. 10 ust. 1 i 2 art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:§ 1

Przyjąć stawki podatku od środków transportowych określonych w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwalnia się z podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek budżetowych Urzędu Gminy , a stanowiące ich własność .

§ 3

Ustawowe zwolnienia określa art.12 ust.1 w/w Ustawy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/194/05 z dnia 6 grudnia 2005 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. oraz podlega powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.

Lista załączników do artykułu :

  zalacznik_nr_1.doc 42 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-12-15 08:45 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0