:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1161 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok dla podmiotów wymienionych w art. 5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków, budowli i gruntów


Uchwała Nr III/11/06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 5 grudnia 2006 rokuw sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok dla podmiotów wymienionych w art. 5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków, budowli i gruntów.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku/ oraz art.5 ust.1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844/


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów wymienionych w art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od budynków i gruntów wynoszą:

I. Od budynków lub ich części :

1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,57 zł
2. garaży w budynkach mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,57 zł
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna z zakresie rzemiosła usługowego / kowalstwo, szewstwo, maglowanie i szklarstwo/ oraz budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie takiej działalności od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 10,89 zł
4. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części
budynków mieszkalnych zajętych przez przedmioty gospodarcze inne niż wymienione w pkt. 3
na prowadzenie działalności gospodarczej / nie prowadzącej sprzedaży napoi alkoholowych/ ,
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 16,09 zł
5. związanych z prowadzeniem wynajmu pokoi gościnnych w przypadkach określonych w art.1 a ust.2
pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 121/ - przekraczających 5 pokoi,
nie uważa się za działalność gospodarczą wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach
mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu
w gminie położonej na tym terenie jeśli ich liczba nie przekracza - 5, od 1m2 powierzchni użytkowej
rocznie
- 16,09 zł
6. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzącą sprzedaż napoi alkoholowych
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 18,60 zł
7. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 8,66 zł
8. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 3,62 zł
9.garaży wolnostojących odpowiadających definicji budynku określonego w art.1a ust.1 pkt 1 nie
związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 4,67 zł
10.pozostałych nie wymienionych w pkt 1–9, od 1m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 3,16 zł


II.Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.


III. Od gruntów :
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie
- 0,69 zł
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni rocznie
- 3,65 zł
3. pozostałych, od 1 m2 powierzchni rocznie
- 0,23 zł

§ 2.

Ustawowe zwolnienia określa art. 7 ust. 1 i 2 w/w Ustawy.

§ 3.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1. Budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty stanowiące własność osób będących w ich
posiadaniu, utrzymujących się wyłącznie z zasiłków opieki społecznej lub innych środków
przeznaczonych na ten cel.
2. Budynki i grunty stanowiące własność lub będące we władaniu stowarzyszeń, których statutową
działalnością jest ochrona przeciw-pożarowa.
3. Budynki lub ich części przeznaczone na działalność gospodarczą a czasowo nie wykorzystywane w tym celu / w związku z trudną sytuacją na rynku / obniża się o połowę przedmiotu opodatkowania.
4. Budynki lub ich części przeznaczone na nowo tworzoną działalność gospodarczą.
5. Budowle wodociągowe i oczyszczalni ścieków.
6. Budynki i grunty stanowiące mienie komunalne gminy, za wyjątkiem ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą.

§ 4.

Stawki podatku od nieruchomości określone w §1 niniejszej Uchwały mają zastosowanie od 1 stycznia 2007 roku i obowiązują na rok 2007.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Lipowej Nr XXXVIII / 195 / 05 z dnia 6 grudnia 2005 roku.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku oraz podlega powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-12-15 08:41 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0