:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1052 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy opłaty targowej na 2007r


Uchwała Nr III/10/06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 5 grudnia 2006 rokuw sprawie : wprowadzenia na terenie Gminy opłaty targowej na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r./ oraz art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844/


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2

Targowiskami, o których mowa w § 1, są wszelkie miejsca w których jest prowadzony handel z ręki, koszów, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych itp. a także sprzedaży zwierząt, środków transportowych i części do środków transportowych.

§ 3

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 4

Wysokość opłaty targowej wynosi dziennie :

1. przy sprzedaży z ręki i kosza - 20,00 zł
2. ze stoiska i samochodu - 30,00 zł

§ 5

Opłatę targową pobiera się dziennie w gotówce.
Opłatę targową pobierał będzie inkasent Pan Paweł Dudys zam. Ostre 119 na kwitariusz gotówkowy K-103 przydzielony przez Urząd Gminy Lipowa.

§ 6

Wymienionemu inkasentowi przyznaje się wynagrodzenie prowizyjne w wys. 25 % od sum zainkasowanych przez niego i wpłaconych w kasie Urzędu Gminy.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII / 196 / 05 Rady Gminy w Lipowej z dnia 6 grudnia 2005 r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku oraz podlega powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-12-15 08:37 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0