:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1071 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2007r


Uchwała Nr III/9/06
Rady Gminy Lipowa
z dnia 5 grudnia 2006 rokuw sprawie: ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r./ oraz art. 14 pkt 1-4 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: DZ.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844/


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1

Wprowadzić na obszarze Gminy Lipowa podatek od posiadania psów.

§ 2

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, zamieszkałych na obszarze Gminy Lipowa,
posiadających psy.

§ 3

Podatek wynosi rocznie 22,20 zł od jednego psa.

§ 4

Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

§ 5

Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
1. Utrzymywanych w celu pilnowania budynku mieszkalnego po jednym na każdą posesję.

§ 6

Podatek płatny jest bez wezwania organu w terminie do 30 kwietnia roku podatkowego lub w ciągu 2-ch tygodni od wejścia w posiadanie psa, u sołtysa lub w kasie Urzędu Gminy Lipowa.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII / 197 / 05 Rady Gminy w Lipowej z dnia 6 grudnia 2005 r.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku oraz podlega powiadomieniu mieszkańców według prawa miejscowego.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-12-15 08:34 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0