:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 1064 razy Strona do wydruku

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Żywcu


KOMISARZ WYBORCZY
w Bielsku-Białej

DBB-7201-1/06

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie powołania powiatowych komisji wyborczych w celu przeprowadze-nia wyborów do rad powiatów wyznaczonych na niedzielę 12 listopada 2006 r.


Na podstawie art. 17 ust. 1 – 3 i ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. ), Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do rad powiatów wyznaczonych na niedzielę 12 listopada 2006 r. powołuje się powiatowe komisje wyborcze na obszarze po-wiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, wodzisławskiego, żywiec-kiego, w skład których wchodzą wyborcy wymienieni w załącznikach nr 1-5 do postanowienia.

§ 2.

Składy komisji wyborczych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez wywieszenie odpowiednio w starostwie stanowiącym siedzibę danej komisji, w urzędzie gminy (miasta) i na stronie internetowej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej, działającej w ramach strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną danej powiatowej komisji wyborczej.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMISARZ WYBORCZY
w Bielsku-Białej
Ryszard Brygier

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

Załącznik nr 5


POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA
W ŻYWCU


1. WIESŁAW PŁONKA PRZEWODNICZĄCY
2. ANDRZEJ CHAŁUPNIK
3. MARZENA DROŹDZIK
4. OJCIECH KOŚCIELNY
5. STANISŁAW JAN LACH
6. ALDONA PŁUŻEK
7. LUCYNA RASZKA
8. SZCZEPAN WALUŚ
9. ZBIGNIEW ZIELIŃSKI


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-09-29 17:13 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0