:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 990 razy Strona do wydruku

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Lipowej


KOMISARZ WYBORCZY
w Bielsku-Białej

DBB-7202-1/06


POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie powołania gminnych (miejskich) komisji wyborczych w celu prze-prowadzenia wyborów do rad gmin wyznaczonych na niedzielę 12 listopada 2006 r.


Na podstawie art. 17 ust. 1 – 3 i ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. ), Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin wyznaczonych na niedzielę 12 listopada 2006 r. powołuje się gminne (miejskie) komisje wyborcze na obszarze powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, wodzisławskiego, żywiec-kiego oraz miejskie komisje wyborcze w miastach na prawach powiatów: Biel-sko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Żory, w skład których wchodzą wyborcy wymienie-ni w załącznikach nr 1-55 do postanowienia.

§ 2.

Składy komisji wyborczych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez wywieszenie odpowiednio w urzędzie gminy (miasta) stanowiącym siedzibę danej komisji i na stronie inter-netowej Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej, działającej w ramach strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej oraz w Biuletynie Informacji Pu-blicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną danej gminnej (miej-skiej) komisji wyborczej.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


KOMISARZ WYBORCZY
w Bielsku-Białej
Ryszard Brygier

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

Załącznik nr 43


GMINNA KOMISJA WYBORCZA
W LIPOWEJ


1. ANNA CAPUTA
2. MAGDALENA CAPUTA
3. BOŻENA ĆWIKŁA
4. ALINA JASEK
5. DANUTA ZOFIA KONIOR
6. SŁAWOMIR KOTARBA
7. JADWIGA KULEC
8. BARBARA MIDOR
9. MAŁGORZATA WALIGÓRA


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-09-29 17:05 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0