:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 912 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”


UCHWAŁA NR XLI/215/06
RADY GMINY LIPOWA
z dnia 07 marca 2006r


w sprawie: przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”


Na podstawie art. 15 ust 1 oraz art. 18 ust 1 pkt. 12 i 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz mając na względzie Uchwałę Nr 13/2005 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 12 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu rozwiązania instytucjonalnego Przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” uchwala się, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na realizację Przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s Ekologii w Żywcu Nr 13/2005 z dnia 12 września 2005r., w sprawie zatwierdzenia projektu rozwiązania instytucjonalnego dla Przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wyraża się zgodę na wskazanie jako beneficjentów Funduszu Spójności w realizowanym Przedsięwzięciu pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i Beskid Ekosystem Sp. z o.o., na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Gmina Lipowa zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji Przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” Faza I i Faza II, przypadających na Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, w wysokości obliczonej proporcjonalnie do nakładów przypisanych dla Gminy Lipowa w odniesieniu do poszczególnych Faz Przedsięwzięcia, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wyraża się zgodę na zawarcie ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu Porozumienia w sprawie udziału Gminy Lipowa w realizacji Przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust 1, nie obejmuje kwestii uregulowanych w Porozumieniu zawartym przez Gminę Lipowa ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu, z dnia 6 października 2004r., w sprawie udziału w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” – Kontrakt I pn. „Pomoc techniczna dla Projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie”, w zakresie związanym z realizacją Kontraktu I, które pozostają nadal w mocy.

3. W celu realizacji zobowiązania opisanego w § 3, wyraża się zgodę na dokonanie na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu zabezpieczenia ewentualnych pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, do wysokości przypadającej na Gminę wartości Przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, ustalonej na zasadach określonych w § 3.

4. Wszelkie zobowiązania i zabezpieczenia dokonane przez Gminę Lipowa, na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w celu realizacji Porozumienia, o którym mowa w ust. 2 pozostają nadal w mocy.

5. Zasady płatności dokonywanej na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz wysokość i forma zabezpieczenia zobowiązania, o którym mowa w § 3 oraz § 4 ust. 1 i 2, zostaną określone w odrębnej uchwale Rady Gminy.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy w Lipowej do złożenia wszelkich oświadczeń woli w celu realizacji postanowień określonych w § 1, § 2, § 3 i § 4.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Lipowa Nr XXVII/95/04 z dnia 16 marca 2004 r., w sprawie przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia pn. „Ochrona wód Jeziora Żywieckiego”

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista załączników do artykułu :

  zal_nr_1_do_uchwaly.doc 270.5 KB
  zal_nr_2_do_uchwaly.doc 151 KB
  zal_nr_3_do_uchwaly_rg_porozumienie_zmge_lipowa.doc 89.5 KB
  zal_nr_1_do_porozumienia.doc 26 KB
  zal_nr_2_do_porozumienia_tabele.doc 104.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-03-16 11:08 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0