:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 846 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/210/05 Rady Gminy w Lipowej z dnia 28 grudnia 2005 roku


Uchwała Nr XLI/220/06
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 7 marca 2006 roku


w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXIX/210/05 Rady Gminy w Lipowej z dnia 28 grudnia 2005 roku.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit.”d” oraz pkt.10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ./ oraz art.109, 116, 124, 128 ust.2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późn.zm. / oraz Uchwały Nr XXXIX / 210 / 05 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2005 roku


Rada Gminy w Lipowej
uchwala co następuje :


§ 1

Dokonać zmiany w treści zapisu Załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej następująco :

w Dz. 921. Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

rozdz.92105. Pozostałe zadania w
zakresie kultury
a/ wydatki bieżące otrzymuje brzmienie :
w tym
- dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

w Dz. 926. Kultura fizyczna i sport

rozdz.92605. Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
a/ wydatki bieżące otrzymuje brzmienie :
w tym
- dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

§ 2

Anulować treść Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej.
Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 3

Pozostała treść Uchwały Budżetowej na 2006 rok , pozostaje bez zmian.

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Lista załączników do artykułu :

  zalacznik.doc 31.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-03-15 13:58 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0