:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 911 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Lipowa”


Uchwała Nr XLI/219/06
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 7 marca 2006r.


w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Lipowa”


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami).


Rada Gminy w Lipowej
uchwala :


§ 1

„Regulamin dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na obszarze Gminy Lipowa” w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XVIII/105/04 Rady Gminy w Lipowej z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Lipowa”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega powiadomieniu mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Lista załączników do artykułu :

  zalacznik.doc 145.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-03-15 13:52 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0