:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 790 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii


Uchwała Nr XLI/216/06
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 07 marca 2006 r.


w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii


Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz.U. z 2001 r., nr 121, poz. 1307)


Rada Gminy w Lipowej
u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się następujące zmiany w Statucie Związku Międzygminnego ds. Ekologii (tekst jednolity Dz.Urz.Woj.Śląskiego nr 140, poz. 3484 z 2005 r.):
a) w § 3, ust. 1 oraz w Preambule do Statutu skreśla się wyraz „Łękawica” i następujący po tym wyrazie przecinek,
b) w Preambule do Statutu skreśla się wyrazy: „gazyfikacji” oraz „utylizacji” i następujące po tych wyrazach przecinki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-03-15 13:36 dodanie artykułu