:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Protokoły artykuł wyświetlony 1195 razy Strona do wydruku

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU XLI SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 7 MARCA 2006 R.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Omówienie spraw związanych ze stanem dróg powiatowych na terenie gminy oraz ich oznakowania
5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”
- przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii
- dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest
- sprzedaży nieruchomości położonej w Lipowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości
- przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
- zmiany uchwały budżetowej nr XXXIX/210/05 Rady gminy w Lipowej z dnia 28 grudnia 2005 r.
7. Odpowiedzi na postulaty radnych
8. Zapytania i wolne wnioski
9. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
10. Zamknięcie sesji

Tematyka sesji została zdominowana przez zagadnienia dotyczące spraw związanych ze stanem dróg powiatowych na terenie gminy oraz ich oznakowania. Już na wstępie Wójt przywitał Radnego Powiatu Żywieckiego z terenu naszej gminy Pana Mariana Knapka. Jego obecność na sesji spowodowana była licznymi sygnałami mieszkańców i postulatami radnych dotyczącymi stanu dróg powiatowych, głównie drogi na odcinku Pietrzykowice – Ostre, niebezpiecznego punktu przy Szkole Podstawowej w Leśnej, przepustu w Ostrem i innych. Korespondencja w tej sprawie z zainteresowanymi podmiotami była wcześniej dostarczona Radnemu Powiatowemu. Także w trakcie trwania sesji radni zadawali szereg pytań związanych z tą problematyką, a w szczególności dotyczących podejmowanych działań w tym względzie przez Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Żywcu.

Pan Marian Knapek stwierdził, że powyższe problemy są mu znane i faktycznie drogi zwłaszcza po tej trudnej zimie są w złym, a nawet bardzo złym stanie, gdyż niektóre odcinki praktycznie nadają się do zamknięcia dla ruchu pojazdów. Jeżeli chodzi o poczynania Starostwa i Rady Powiatu to na wniosek Komisji Polityki Gospodarczej Rady Powiatu w Żywcu została przesunięta część środków na remonty dróg powiatowych w kwocie ok. 500 tys. zł., a w najbliższym czasie będą przeznaczone na ten cel dodatkowe środki. Jednak rozpoczęcie prac możliwe będzie dopiero gdy pozwolą na to panujące warunki atmosferyczne. Jest rozpisany przetarg na wyłonienie wykonawcy i procedury przetargowe już trwają. Będzie też przeprowadzony kolejny przetarg na wykonanie gruntowniejszych remontów na drogach, na których łatanie dziur jest niewystarczające.

W odniesieniu do drogi Pietrzykowice – Ostre należy stwierdzić, iż już czterokrotnie była sporządzana i składana dokumentacja. Do sfinansowania jednak nie doszło i w chwili obecnej jest złożony kolejny projekt w ramach programu INTERREG III.
Samorząd powiatowy poprzez złożenie stosownej dokumentacji zrobił to co do niego należało natomiast nie ma już wpływu na decyzję Komitetu Sterującego.

Na terenie naszego powiatu jest 15 gmin i nadchodzą z nich bardzo podobne sygnały w tej kwestii, gdyż problem powyższy dotyka wszystkie te gminy. Ponadto jeszcze miesiąc temu nie było w Starostwie Powiatowym zarezerwowanych pieniędzy na remonty dróg. To właśnie z powodu braku, bądź niewystarczających środków na ten cel dochodzi do napiętrzenie problemów w tym względzie. Pieniędzy wystarcza wyłącznie na działania doraźne. Interpelacje w sprawach dotyczących stanu dróg powiatowych są składane na bieżąco.

W dalszej kolejności Wójt zrelacjonował Radzie Gminy działania podejmowane w okresie międzysesyjnym, które dotyczyły m.in.:
- przetargów związanych z wykonawstwem sieci wodociągowej,
- konkursów na dyrektorów Szkół Podstawowych w Lipowej, Leśnej, Siennej i Słotwinie,
- zakończonej kontroli inspektorów z Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- spraw związanych z lokalizacją i budową zbiornika wodnego oraz wykonawstwem prac w zakresie sieci kanalizacyjnej.

Radni uchwalili w trakcie sesji następujące uchwały:
- Uchwałę Nr XL/215/06 w sprawie przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”,

- Uchwałę Nr XLI/216/06 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego ds. Ekologii,

- Uchwałę Nr XLI/217/06 w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,

- Uchwałę Nr XLI/218/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Lipowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości,

- Uchwałę Nr XLI/219/06 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- Uchwałę Nr XLI/220/06 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXIX/210/05 Rady gminy w Lipowej z dnia 28 grudnia 2005 r.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-03-15 13:28 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0