:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 1269 razy Strona do wydruku

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego


„REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY LIPOWA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO”


§ 1

Celem konkursu jest wyłonienie oraz dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych gminy Lipowa na rok 2006, z zakresu:

 Kultury, sztuki i oświaty, w szczególności:
- promocja kultury gminy poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rzemiosła ludowego,
- organizacja imprez kulturalnych o zasięgu gminnym, w tym obchodów Dni Lipowej.

 Kultury fizycznej, turystyki, rekreacji i wypoczynku, w szczególności:
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienia mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji obchodów Dni Lipowej i innych rocznic oraz świąt gminnych, dla dzieci i młodzieży.

§ 2

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

 Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873), z wyłączeniem podmiotów wyszczególnionych w art. 3, ust. 4 i 5 tejże ustawy.

 Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

 Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§ 3

Na realizację zadań w drodze wyłonionych w konkursie ofert Wójt Gminy Lipowa przeznacza w roku 2006:

 Kultury, sztuki i oświaty – 18 000 zł.

 Kultury fizycznej, turystyki, rekreacji i wypoczynku – 20 000 zł.

§ 4

Jeżeli suma dofinansowania ofert przekroczy wysokość środków określonych w § 3, organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych na ten cel środków.

§ 5

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć realizowanych w terminie 01.04 – 31.12. 2006 roku.

§ 6

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. nr 264, poz.2207).

2. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „konkurs ofert 2006” w terminie do 31 marca 2006 r. do godz. 1500. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z KRS (ważny 3 m-ce),
- statut (dotyczy podmiotów, których nie obowiązuje wpis do rejestru),
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni okres rozliczeniowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu.

§ 7

W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad w złożonej ofercie nastąpi zobowiązanie podmiotu składającego ofertę do ich usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak ustosunkowania się podmiotu do powyższego będzie skutkował odrzuceniem oferty.

§ 8

1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2. Dotacji można udzielić więcej niż jednemu oferentowi w ramach jednego zadania publicznego.

3. Informacja o ogłoszeniu konkursu ofert zamieszczona będzie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipowej, na stronie internetowej BIP UG Lipowa oraz w prasie lokalnej.

§ 9

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- merytoryczna wartość oferty, a w tym jej zbieżność z priorytetami określonymi w „Programie współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006” oraz celami statutowymi oferenta,

- wymierne korzyści dla mieszkańców gminy, a w szczególności zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach oferty,

- doświadczenie oferenta w zakresie realizacji podobnych zadań, w tym przebieg dotychczasowej współpracy z samorządem oraz perspektywy dalszej współpracy,

- posiadane zaplecze materialne i techniczne niezbędne do realizacji zadania oraz kompetencje oferentów,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności wysokość wkładu własnego oferenta oraz udział innych źródeł finansowania.

§ 10

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od daty ostatecznego zakończenia składania ofert.

2. Decyzję o udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy.

3. Od decyzji Wójta Gminy nie przysługuje odwołanie.

§ 11

1. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania, której ramowy wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. nr 264, poz.2207),

2. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego,

3. Powierzone zadanie powinno być wykonane zgodnie z warunkami umowy, programem przedstawionym w ofercie oraz kosztorysem.

4. Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na:
- zakup materiałów, w tym nagrody oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
- usługi, w tym zakwaterowanie, transport, wydawnicze,
- koszty osobowe, w tym obsługa sędziowska, artystyczna, medyczna,
- inne wydatki związane bezpośrednio z wykonywaniem zadania, w tym ubezpieczenie, utrzymanie konta wyodrębnionego dla celów realizacji zadania.

5. Środki finansowe nie mogą być przeznaczone na:
- remonty obiektów,
- zakupy gruntowe i inwestycyjne,
- działalność gospodarczą, polityczną,
- inne wydatki nie związane bezpośrednio z wykonywaniem zadania.

§ 12

Środki finansowe przekazane na realizację zadania będą przekazane w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 50% przyznanej dotacji zostanie przekazana na wyodrębniony w tym celu rachunek po podpisaniu umowy. Druga transza, także w wysokości 50% zostanie przekazana przed planowanym zakończeniem zadania.

§ 13

1. Zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
- stanu realizacji zadania,
- efektywności, rzetelności i jakości wykonanego zadania,
- prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację powierzonego zadania,
- prowadzenia wymaganej dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

2. Kontroli i oceny, o której mowa w ust. 1 dokonuje powołany w tym celu odrębnym zarządzeniem zespół ds. przeprowadzania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania Wójt ma prawo odmówić dalszego finansowania realizacji zadania.

§ 14

1. Po wykonaniu zadania publicznego określonego w umowie podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do przedłożenia Wójtowi sprawozdania z jego wykonania.

2. Wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. nr 264, poz.2207),

3. Sprawozdanie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który na który została zawarta umowa.

Lista załączników do artykułu :

  wzor_umowy_o_wykonanie_zadania_publicznego.doc 48 KB
  wzor_oferty_realizacji_zadaniania_publicznego.doc 119 KB
  wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_publicznego.doc 120.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-03-01 11:04 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0