:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 946 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2006.


UCHWAŁA Nr XL/212/06
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 07 luty 2006 r.


w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2006.


Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póź.zm./ oraz art.4.1 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi /tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z póź. zm./,oraz art.10 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r / Dz.U.z 2005 r Nr 179,poz.1485/


Rada Gminy w Lipowej
uchwala:


§ 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2006 oraz wprowadza do realizacji w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiący część strategii integracji i polityki społecznej dla Gminy Lipowa na okres 2005 – 2010 r.

§ 2

Plan realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2006 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zasady wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lipowej w 2006r. określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii Lipowej w roku 2006, realizowany jest przez Urząd Gminy w Lipowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.Lista załączników do artykułu :

  zalacznik_nr_1_program_2005r.doc 39 KB
  zalacznik_nr_2_plan_realizacji_gp_pirpa_2005r.doc 74.5 KB
  zalacznik_nr_3_wynagrodzenie__komisji_r.p.a.2005r.doc 26.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-02-17 14:45 dodanie artykułu
2 2006-02-17 14:48 zmiana treści 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0