:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Protokoły artykuł wyświetlony 1203 razy Strona do wydruku

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU XL SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 07 LUTY 2006 R.


Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia planu pracy Rady Gminy i komisji na 2006 r.
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.
- szczegółowych zasad utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipowa.
- upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy
6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Lipowej na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości
7. Odpowiedzi na postulaty radnych
8. Zapytania i wolne wnioski
9. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
10. Zamknięcie sesji

Wójt zrelacjonował podjęte działania w okresie międzysesyjnym, szczególną uwagę zwracając na sprawę związaną z Programem Małej Retencji, która była przedmiotem dyskusji na Komisji Ochrony Środowiska i Sejmiku Śląskiego. Istnieje możliwość powrotu do tego Programu o ile tylko do czerwca Wojewoda Śląski zmieni swoją negatywną decyzję w tej sprawie. Ponadto w dalszym ciągu oczekujemy na odpowiedź, dlaczego zostaliśmy skreśleni z tego Programu pomimo opinii, iż wniosek w sprawie budowy zbiornika był dobrze przygotowany pod względem merytorycznym. Ujęcie w Programie nie oznacza braku możliwości budowy zbiornika w ogóle ale tylko brak możliwość skorzystania z dotacji unijnych, co jednak traci na znaczeniu w przypadku posiadania inwestora. Należy zaznaczyć, że co 2 lata następuje weryfikacja Programu Małej Retencji i w 2008 roku mamy ponowną możliwość ubiegania się o włączenie do niego. Jednak cały czas czynimy wszelkie starania mające na celu spowodowanie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego.

W Urzędzie Gminy została zakończona kompleksowa kontrola przeprowadzona przez inspektorów z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zalecenia pokontrolne zostaną sformułowane w protokole sporządzonym w okresie do dwóch miesięcy . Wstępne uwagi jakie się pojawiły dotyczącą w głównej mierze dotowania organizacji pożytku publicznego na terenie naszej gminy, co związane jest z wejściem w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przepis ten niewątpliwie powoduje zbytnią formalizację dotyczącą wymogów jakie muszą spełniać te organizacje, o czym świadczą liczne sygnały z ich strony.

W sprawie postępowań związanych z zamówieniami publicznymi nie stwierdzono większych uchybień. Uwagi dotyczyły zaledwie kilku drobnych problemów natury formalnej. Protokół pokontrolny będzie przedstawiony do wglądu Komisji Rewizyjnej oraz Radzie Gminy i wtedy można będzie odnieść się kompleksowo do ewentualnych zaleceń tam zawartych.

Na Konwencie Wójtów Komendant Powiatowy Policji wyszedł z inicjatywą likwidacji komisariatów, co w konsekwencji może okazać się dobrym rozwiązaniem. Zapewne dotyczyć to będzie naszej gminy z uwagi na fakt, iż powinna zwiększyć się dzięki takiemu rozwiązaniu częstotliwość patrolowania przez policjantów oraz skrócenie czasu oczekiwania na interwencję. Pojawiła się także inicjatywa utworzenia przy starostwie izby wytrzeźwień mająca na celu zwiększenie efektywności i ekonomiki działania policji.

Radni podejmowali ponadto dyskusję jeszcze w kilku istotnych sprawach dotyczących:

- Programu Natura 2000 i związanego z tym postulatu w sprawie odniesienia się do jego założeń i wyrażenia swojego stanowiska w tej sprawie, która jest niezmiernie istotna ze względu na zabezpieczenie żywotnych interesów naszej lokalnej społeczności,
- dodatkowych obciążeń budżetowych związanych z koniecznością doręczeń nakazów płatniczych za pośrednictwem poczty w wyniku zmiany przepisów ordynacji podatkowej, co skutkuje dodatkowymi wydatkami rzędu 40 tys. za I-szy kwartał 2006 r.,
- odśnieżania i związanych z tym problemów spowodowanych w głównej mierze nawiewaniem śniegu na drogi w niektórych rejonach naszej gminy,

Radni uchwalili w trakcie sesji następujące uchwały:

- Uchwałę nr XL/211/06 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i komisji na 2006 r.
- Uchwałę nr XL/212/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii W Gminie Lipowa na rok 2006.
- Uchwałę nr XL/213/06 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipowa.
- Uchwałę nr XL/214/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy.Osoba odpowiedzialna za dokument: Jagosz Adrian

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-02-14 20:13 dodanie artykułu
2 2006-02-17 12:33 zmiana treści
3 2006-02-17 12:37 zmiana treści
4 2006-02-17 12:48 zmiana treści 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0