:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Protokoły artykuł wyświetlony 1214 razy Strona do wydruku

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU XXXVIII SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 06 GRUDNIA 2005 R.


Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- podatku od środków transportowych
- podatku od nieruchomości
- opłaty targowej
- podatku od posiadania psów
- opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego
- opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami o opłacie skarbowej
6. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za dostawę wody na terenie wsi Sienna
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa nieruchomości Skarbu Państwa
9. Odpowiedzi na postulaty radnych
10. Zapytania i wolne wnioski
11. Informacje dot. złożonych oświadczeń majątkowych przez Radnych i Wójta Gminy Lipowa
12. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
13. Zamknięcie sesji


Wójt Gminy w Lipowej omówił na wstępie poczynania związane z ustaleniem lokalizacji zbiornika wodnego zasilającego wodociąg na terenie naszej gminy i wynikającymi z tego problemami. Stanowiska w w/w sprawie zajęły już Parki Krajobrazowe, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Dyrekcja Lasów Państwowych, Wojewoda oraz ministerstwo. Brak jest tylko odpowiedzi ze strony organizacji ekologów.
W odpowiedziach wstępnych, które już otrzymaliśmy pojawił się problem dokonania dodatkowych opracowań, co z kolei związane jest z poniesieniem kolejnych wydatków z budżetu gminy. Należy zaznaczyć, iż do tej pory wszystkie tego typu opracowania finansował w całości Browar Żywiec.
Szczegółowe informacje w tym temacie będą podane podczas spotkania z mieszkańcami wsi Lipowa, które odbędzie się 18 grudnia 2005 r. o godz. 13.00 w sali OSP Lipowa.
W dalszej kolejności Wójt odniósł się do realizacji prac związanych z wykonywaną siecią wodociągową oraz przetargach w tym zakresie - zarówno tych zrealizowanych, jak i planowanych w dalszej kolejności. Już rozstrzygnięto przetargi na budowę sieci wodociągowej w Lipowej – w dwóch etapach – na łączną kwotę 6 259 691 zł. Środki na ich realizację uzyskano z dotacji unijnych, budżetu gminy i wpłat mieszkańców.
Ponadto w najbliższym czasie ogłoszone zostaną przetargi na budowę ujęcia, stacji uzdatniania i rurociągu doprowadzającego w Ostrem, zbiornika wody w Lipowej, rurociągu tranzytowego Sienna-Lipowa oraz pompowni w Siennej.
W dalszej kolejności Rada Gminy jednogłośnie przyjęła projekty przedmiotowych uchwał. Przedmiotem dyskusji radnych stały się ponadto sprawy dotyczące odśnieżania, wycinki topoli, zarastających krzewów wzdłuż drogi i kosztów związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej.
Najwięcej uwagi poświęcono jednak sprawie dotyczącej całonocnego włączania oświetlenia na terenie gminy. Rozpatrywano wiele alternatywnych rozwiązań w tej kwestii, jednak najważniejszym stał się aspekt ekonomiczny. Zrezygnowanie z dotychczasowego rozwiązania spowodowałoby wzrost kosztów związanych z oświetleniem o 1/3, tj. ok. 40 tys. w skali roku. Przyjęcie takiego rozwiązania wiązałoby się z koniecznością przesunięcia środków w budżecie, który i tak jest już napięty, gdyż zwiększenie deficytu budżetowego nie jest możliwe.
Na zakończenie sesji przedstawiono informację dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy przez radnych oraz Wójtowi przez Skarbnika, Sekretarza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2005-12-08 13:02 dodanie artykułu
2 2006-02-17 12:34 zmiana treści 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0