:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Statut artykuł wyświetlony 1347 razy Strona do wydruku

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/126/04
Rady Gminy w Lipowej
z dnia 05 października 2004


S T A T U T
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPOWEJI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
1. ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593 z póź.zm.)
2. Zarządzenia Naczelnika Gminy w Lipowej Nr 4/90 z dnia 25 maja 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej,
3. Innych aktów prawnych i niniejszego statutu.

§ 2

Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej.

§ 3

Ośrodek jest jednostką budżetową, podporządkowaną organom gminy.

§ 4

Ośrodek działa w granicach administracyjnych gminy Lipowa.

§ 5

Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy Lipowa, położony w Lipowej Nr 780.

§ 6

Ośrodek realizuje:
1. zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Wójta Gminy Lipowa,
2. zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Wojewody Śląskiego,
3. inne zadania gminy przekazane do realizacji przez Wójta Gminy Lipowa lub wynikające z innych przepisów prawa.

§ 7

W wykonywaniu zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

II. ZADANIA I CELE OŚRODKA:

§ 8

Ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach, odpowiadających godności człowieka.
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie z pomocy społecznej oraz rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
2. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,
3. Prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi.
4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób i rodzin,
5. Realizowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy,
6. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
7. Realizowanie świadczeń rodzinnych, ustalanie uprawnień oraz przyznawanie i wypłacanie tych świadczeń.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 9

1. Bieżący nadzór nad ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Lipowa,
2. Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Śląski,
3. Gmina zapewnia ośrodkowi odpowiednie warunki działania i rozwoju.

§ 10

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
2. Kierownik ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych ośrodka wobec władz, organów, instytucji, banków.
3. Kierownika ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
4. Kierownik odpowiada na właściwą realizację przypisanych ośrodkowi zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo- rzeczowych.
5. Kierownik ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w ośrodku.
6. Kierownik ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
7. W celu realizacji zadań statutowych kierownik ośrodka jest upoważniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
8. Zakres obowiązków pracowników określa kierownik ośrodka.
9. W razie nieobecności kierownika zadania związane z bieżącym zarządzeniem ośrodkiem wykonuje upoważniony pracownik.

§ 11

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zasady funkcjonowania ośrodka okresla Regulamin Organizacyjny wraz ze Schematem Organizacyjnym ustalany przez kierownika, zatwierdzany przez Wójta Gminy.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 12

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa gminy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych.

§ 13

Środki finansowe ośrodka pochodzą z budżetu gminy i budżetu państwa.§ 14

Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych tj. może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami społecznymi, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę.

§ 15

Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan finansowy opracowany przez kierownika, będący częścią budżetu gminy.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Statut podlega uchwaleniu przez Radę Gminy.
2. Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie takim, jak jego uchwalenie.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-01-25 14:22 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0