:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 658 razy Strona do wydruku

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej przyjętego uchwałą Nr XXII/126/04 Rady Gminy Lipowa z dnia 05 października 2004r


wersja archiwalna

Uchwała nr XXXIX/204/05
Rada Gminy w Lipowej
z dnia 28 grudnia 2005r.w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej przyjętego uchwałą Nr XXII/126/04 Rady Gminy Lipowa z dnia 05 października 2004r.


Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt.9h, art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm/ w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z póź. zm/.


Rada Gminy Lipowa
postanawia, co następuje:§1

W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej przyjętym uchwałą Nr XXII/126/04 Rady Gminy Lipowa z dnia 05 października 2004r. wprowadzić następujące zmiany:
1. załączniku Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały „Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej”:

a) w rozdziale I „ Postanowienia ogólne” w § 1 dodać pkt. w brzmieniu: „ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732 z póź. zm./”.

b) w rozdziale II „Cele i zadania” w § 8 dodać pkt. 8 w brzmieniu: „realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi GOSP w Lipowej.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Osoba odpowiedzialna za dokument: Jagosz Adrian

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-01-12 13:57 dodanie artykułu
2 2006-01-12 13:57 usunięcie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0