Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for files/lipowa/442/zalacznik_nr_3_dochody_i_wydatki_zwiazane_z_realizacja_zadan_wspolnych_realizowanych_w_drodze_umow_porozumien_z_innymi_jednostka in /lipowa/bip.ug-lipowa.com/inc_filesize.php on line 9

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for files/lipowa/442/zalacznik_nr_5_dochody_i_wydatki_zwiazane_z_realizacja_zadan_okreslonych_w_gminnym_programie_profilaktyki_i_rozwiazywania_proble in /lipowa/bip.ug-lipowa.com/inc_filesize.php on line 9
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Lipowa


 :: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Budżet artykuł wyświetlony 632 razy Strona do wydruku

Uchwała budżetowa na 2006 rok Rady Gminy w Lipowej


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Uchwała Rady Gminy w Lipowej
Nr XXXIX / 210 / 05
z dnia 28 grudnia 2005 roku


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2006 ROK
RADY GMINY W LIPOWEJNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 , Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr.142 poz. 1591) oraz art.109,116,124,128 ust.2 , art.134 ust.3 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.15 poz.148 z 2003 roku z późn.zm.)RADA GMINY uchwala co następuje:


§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 21.217.737 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie: 2.828.936 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2) Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 101.795 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3) Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 198.262 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
4) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie : 137.232 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.


§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości: 24.867.184 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały .

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie:
1) Wydatki bieżące w kwocie 15.813.243 zł.
w tym:
a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
kwotę: 8.269.218 zł.
b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 2.828.936 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
c) na wydatki związane z obsługą długu Gminy kwotę : 300.000 zł.
d) wydatki na dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie: 160.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Uchwały
e) wydatki na dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 38.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały
2) Wydatki majątkowe w kwocie: 9.053.941 zł.
w tym:
- wydatki inwestycyjne
- zgodnie z załącznikiem Nr 9, 9a do Uchwały 9.053.941 zł.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:
1) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały kwotę: 101.795 zł.
2) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę: 198.262 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały
3) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały kwotę: 137.232 zł.
4) Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały kwotę: 50.000 zł.
3) Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, pracowników robót publicznych oraz zastępczej służby wojskowej.


§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.649.447 zł., pokryty zostanie z:
- z emisji papierów wartościowych w wysokości: 1.329.133 zł.
- z zaciągniętych pożyczek w wysokości: 2.320.314 zł.

2. Z budżetu Gminy przewiduje się spłatę:
- kredytów w wysokości: 553.000 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 11 do Uchwały.


§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego
- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Uchwały.


§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Uchwały .


§ 6

Tworzy się rezerwy:
1) Rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł.


§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym niedoboru budżetowego w wysokości do 300.000 zł.
2) Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.
3) Lokowania występujących w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.


§ 8

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie Gminy po zmianach przewidzianych na realizacje poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.


§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§ 10

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. oraz przez powiadomienie mieszkańców według prawa miejscowego.


Lista załączników do artykułu :

  zalacznik_nr_1_dochody_budzetu_na_2006_rok.doc 89.5 KB
  zalacznik_nr_2_plan_finansowy_z_zakresu_administracji_rzdowej_zleconych_gminie_na_2006_rok.doc 69.5 KB
  zalacznik_nr_3_dochody_i_wydatki_zwiazane_z_realizacja_zadan_wspolnych_realizowanych_w_drodze_umow_porozumien_z_innymi_jednostka B
  zalacznik_nr_4_plan_finansowy_na_realizacje_wasnych_zadan_biezacych_gmin_na_2006_rok.doc 47.5 KB
  zalacznik_nr_5_dochody_i_wydatki_zwiazane_z_realizacja_zadan_okreslonych_w_gminnym_programie_profilaktyki_i_rozwiazywania_proble B

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2006-01-05 09:16 dodanie artykułu
2 2006-01-05 09:23 zmiana treści
3 2006-01-05 09:23 usunięcie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0