:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Regulamin artykuł wyświetlony 2208 razy Strona do wydruku

wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9
z dnia 17 stycznia 2003 r
Wójta Gminy LipowaRegulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipowej& 1


Urząd Gminy Lipowa , zwany dalej Urzędem realizuje zadania :
1.Własne – wynikające z ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminy ( tekst jednolity Dz U 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami )
2.Zlecone – z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy lub porozumienia zawartego z organem administracji .
3.Wynikajace z innych ustaw szczegółowych .

& 2


1.Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza Gminy .
Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu .
2. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego
działania , organizuje pracę Urzędu w zakresie ustalonym przez Wójta Gminy
3. Szczegółowe zadania Sekretarza Gminy określa Wójt w drodze zarządzeń ,
które są załącznikami do niniejszego regulaminu .

& 3


Do zakresu działania i kompetencji Wójta należą w szczególności :
1. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowaniem Urzędem Gminy.
2. Reprezentowanie Gminy i jej Urzędu na zewnątrz.
3. Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał .
4. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
5. Podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mierzenia gminy w obowiązującym trybie .
6. Podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji urzędu i podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu .
7. Nadzorowanie realizacji z zakresu administracji rządowej w ramach gminy i pozostawanie w kontakcie z organami tej administracji ( ogólnej i specjalnej ).
8. Upoważnienie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu Wójta
decyzji. Osoby upoważnione wymienione są w załączniku do regulaminu.
9. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu
pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek administracyjnych i organizacyjnych .
10. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników
Urzędu .
11. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu
12. Ogłaszanie budżetu Gminy.
13. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy .


& 4


Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza Gminy należy :
1. Pełnienie zastępstwa za Wójta Gminy pod jego nieobecność.
2. Wykonywanie zadań poszczególnych dziedzin działalności zleconych przez Wójta Gminy .
3. Organizowanie pracy całego Urzędu , a w szczególności
a) dyscypliny pracy ,
b) szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
c) informacji zewnętrznej i wewnętrznej
d) kontroli wewnętrznej
e) odpowiedzialność za realizację budżetu administracji samorządowej
f) warunków pracy i bhp
g) koordynacji pracy stanowisk pracy , rozstrzyganie kompetencji i sporów
h) przyjmowanie interesantów
i) korespondencji
j) nadzór nad przygotowaniem materiałów dla Rady Gminy
prowadzenie spraw kadrowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

& 5


Do zakresu działania i kompetencji Skarbnika Gminy należy :
1. Bezpośrednie kierowanie pracą stanowisk budżetowych.
2. Organizowanie i doskonalenie wewnętrznej informacji ekonomicznej w Gminie .
3. Organizacja i czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej .
4. Dekretacja otrzymanych dokumentów finansowych , aprobata wszelkich
pism dotyczących spraw finansowych , zatwierdzenie dokumentów księgowych do wypłaty .
5. Opracowywanie projektu budżetu gminy oraz szczegółowego podziału
dochodów i wydatków budżetowych .
6. Instruktaż oraz nadzór i koordynację prac nad sporządzeniem projektów
budżetu jednostek finansowanych z budżetu gminy .
7.Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i wykonywania dochodów budżetowych.
8.Czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej we wszystkich
budżetach w poszczególnych okresach i oddziaływanie na zapewnienie odpowiedniej relacji między realizacją dochodów budżetowych , a realizacją wydatków budżetowych oraz zachowanie rytmicznej realizacji budżetu .
9. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką środkami funduszy celowych.
10. Przygotowywanie projektów uchwał oraz decyzji Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie .
11. Dokonywanie okresowych analiz z wykonania budżetu gminy i opracowywanie materiałów w tym zakresie dla potrzeb Rady Gminy i Wójta Gminy .

& 6


Podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy dokonuje Kierownictwo Urzędu .


& 7


W skład Urzędu Gminy wchodzą następujące stanowiska pracy :

1. Sekretarz Gminy
2. Skarbnik Gminy
3. Inspektor ds. księgowości budżetowej
4. Inspektor ds. księgowości oświatowej i VAT
5. Inspektor ds. księgowości organu podatkowego
6. Inspektor ds. księgowości oświatowej
7. Inspektor ds. płacowych
8. Inspektor ds. księgowości budżetowej
9. Inspektor ds. księgowości budżetowej
10. Inspektor ds. obsługi kasowej
11. Inspektor ds. księgowości podatkowej
12.Referent ds. księgowości podatkowej
13.Inspektor ds. wymiaru podatku
14.Inspektor ds. wymiaru podatku
15.Inspektor ds. ogólno organizacyjnych i działalności gospodarczej
16.Inspektor ds. obsługi Rady , oświaty , kultury , zdrowia
17.Z-ca Kier USC – sprawy obywatelskie i obrony cywilnej
18.Z-ca Kier USC – ewidencja ludności , sprawy wojskowe
19.Inspektor ds. dowodów osobistych , paszportów , bhp
20.Inspektor ds. budownictwa
21.Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
22.Inspektor ds. drogownictwa i komunikacji
23.Inspektor ds. inwestycji i funduszy europejskich
24.Inspektor ds. zamówień publicznych i organizacji pracy pracowników
gospodarczych i interwencyjnych

& 8


Do wspólnych zadań samodzielnych stanowisk należy :
1. Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
3. Współdziałanie z organami samorządowymi , jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi , politycznymi , kulturalnymi , turystycznymi na terenie gminy i powiatu.
4. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i funduszami europejskimi .
5. Rozpatrywanie skarg , wniosków i interpelacji wg właściwości .
6. Przygotowywanie okresowych ocen , analiz informacji i sprawozdań .
7. Prowadzenie postępowania administracyjnego jak i postępowania egzekucyjnego w administracji.
8. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach należących do właściwości Wójta .
9. Przeprowadzanie na zlecenie Wójta kontroli działalności gospodarczej i finansowej stowarzyszeń , instytucji i przedsiębiorstw dla których Wójt jest założycielem .
10. Przygotowywanie dla potrzeb Wójta i jednostek nadrzędnych sprawozdań i analiz bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań .
11. Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.
12. Prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju , ochroną p.poż. i OC.
13. Organizowanie działań związanych z zapobieganiem klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków .
14. Przygotowywanie projektów uchwał dla Rady i materiałów pomocniczych do tych uchwał.
15. Wykonywanie uchwał Rady Gminy .
16. Prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa , higieny pracy na stanowiskach własnych i w stosunku do jednostek podległych i nadzorowanych przez Wójta .

& 9


Zakresy działania komórek Urzędu Gminy

1.Na stanowisku ds. księgowości budżetowej prowadzone są sprawy
związane z obsługą księgową , a w szczególności :

a. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków budżetowych , funduszów celowych , środków socjalnych ,sum depozytowych,
b. prawidłowy przebieg operacji gospodarczych ,
c. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości ,
d. prawidłowe i terminowe przeprowadzenie rozliczeń finansowych oraz informacji ekonomicznych ,
e. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych ,
f. analiza wydatków , sporządzanie sprawozdań , przygotowywanie niezbędnych materiałów na posiedzenie Rady Gminy , Komisji oraz Rad Sołeckich ,
g. prowadzenie ewidencji syntetycznej z zakresu gospodarki materiałowej, przedmiotów nietrwałych oraz środków trwałych.

2. Na stanowisku ds. księgowości budżetowej prowadzone są sprawy
związane z obsługą księgową szkół , przedszkoli , środków specjalnych ,
a w szczególności :

a. prawidłowy przebieg operacji gospodarczych ,
b. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości,
c. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków ,
d. sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej ,
e. prawidłowe i terminowe przeprowadzanie rozliczeń finansowych oraz wszelkich informacji ekonomicznych ,
f. przestrzeganie rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
g. nadzór nad działalnością w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej w jednostkach realizujących budżet ,
h. opracowywanie założeń i projektów planów finansowych oraz budżetowych w zakresie oświaty .

3.Na stanowiskach ds. księgowości podatkowej / 2 etaty / prowadzone są
sprawy związane z księgowością podatków i opłat , a w szczególności:

a. prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych , podatków i opłat ,
b. terminowe wystawianie upomnień od zalegających w zobowiązaniach oraz
niezwłoczne kierowanie tytułów egzekucyjnych ,
c. dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych i
innych należności podatkowych ,
d. zamykanie konta kwitariuszy , uzgadnianie inwentaryzacji z urządzeniami
księgowymi w formie elektronicznej ,
e. wypisywanie pokwitowań w kwitariuszach przychodzących wpłat od
podatników i sołtysów oraz rozliczanie kwitariuszy przychodowych ,
f. prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych
g. prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych .


4. Na stanowiskach ds. wymiaru podatków / 2 etaty / prowadzone są
sprawy związane z wymiarem i poborem lokalnych podatków i
opłat , a w szczególności :

a. zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw , wymiar łącznego
zobowiązania pieniężnego podatku od nieruchomości oraz innych opłat lokalnych ,
b. proponowanie wysokości stawek niektórych podatków lokalnych i ich
wymierzanie po uchwaleniu przez Radę Gminy ,
c. rejestr przypisów i odpisów ,
d. prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawie wymiaru , umarzania, obniżania , ulg , rozkładania na raty podatków i opłat ,
e. prowadzenie ewidencji środków transportowych oraz bieżąca aktualizacja stanu pojazdów ,
f. wymiar podatku od środków transportowych ,
g. wprowadzenie zmian podatkowych do ewidencji komputerowej ,
h. wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych na zobowiązania podatkowe , środki transportowe .

5. Na stanowisku ds. księgowości budżetowej w zakresie dochodów Gminy prowadzone są sprawy m.in.

a. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów budżetowych
i funduszy celowych ,
b. bieżące uzgadnianie kont dochodów Gminy ,
c. prowadzenie księgowości podatkowej i VAT-u w organie ,
d. prowadzenie ewidencji środków trwałych , przedmiotów nietrwałych i
i materiałów w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych ,
e. koordynacja i nadzór nad prawidłowością i terminowością całości prac
inwentaryzacyjnych ,
f. współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i wykonywania
dochodów budżetowych ,
g. sporządzanie sprawozdawczości finansowej dotyczącej dochodów Gminy .

6. Na stanowisku ds. płacowych , prowadzone są sprawy związane z
obsługą księgową , a w szczególności :

a. sporządzanie list płac dla pracowników urzędu oraz podległych jednostek,
b. naliczanie zasiłków chorobowych , opiekuńczych , macierzyńskich ,
c. prowadzenie kart zarobkowych oraz kart zasiłkowych ,
d. prowadzenie i sporządzanie przelewów dotyczących potrąceń i podatków
od wynagrodzeń
e. rozliczanie z Urzędem Skarbowym w zakresie podatków ,
f. rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie składek oraz
deklaracji ,
g.sporządzanie sprawozdań i informacji z funduszu płac .

7. Na stanowisku ds. księgowości oświatowej prowadzone są sprawy
związane z obsługą księgową , a w szczególności :

a. prowadzenie dokumentacji oraz naliczanie zasiłków rodzinnych ,
wychowawczych , pielęgnacyjnych pracowników urzędu oraz podległych
jednostek
h. prowadzenie spraw dotyczących rozliczania podatku VAT z Urzędem
Skarbowym,
i. prowadzenie ewidencji środków trwałych , przedmiotów nietrwałych i
materiałów w jednostkach podległych ,
j. bieżące uzgodnienia z kontami syntetycznymi ,
k. koordynacja i nadzór nad prawidłowością i terminowością prac inwentaryzacyjnych w podległych placówkach oraz jej rozliczanie ,
l. sporządzanie sprawozdań dotyczących w/w zagadnień ,
m. prowadzenie rozliczeń stołówek szkolnych oraz przedszkolnych ,
n. ochrona mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie .

8. Na stanowiskach ds. księgowości budżetowej / 2 etaty / prowadzone są
Sprawy m.in. :

a. prowadzenie ewidencji księgowej wpłat mieszkańców sołectwami na
wodociąg i kanalizację ,
b. przygotowywanie umów zleceń Urzędu Gminy oraz podległych placówek
i prowadzenie ich ewidencji ,
c. rozliczenie z Urzędem Skarbowym spraw bieżących oraz sporządzanie
rocznych rozliczeń podatkowych ,
d. prowadzenie całości spraw dotyczących kanalizacji wsi Sienna ,
e. dokonywanie comiesięcznych odpisów liczników poboru wody oraz
ścieków w budynkach mieszkańców wsi Sienna ,
f. prowadzenie księgowości komputerowej w zakresie programu „Inkas”
na komputer „PSION”,
g. prawidłowe i terminowe rozliczanie wpłat mieszkańców Gminy ,
h. terminowe ściąganie należności i wystawianie upomnień dla zalegających w
zobowiązaniach , wystawianie upomnień za zobowiązania za ścieki oraz
niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji ,
i. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych

9. Na stanowisku obsługi kasowej prowadzone są sprawy związane m.in.:

a. prowadzenie pełnej obsługi kasowej Urzędu Gminy oraz wszystkich
podległych jednostek ,
b. prowadzenie całości spraw dotyczących opłaty skarbowej ,
c. sprawowanie nadzoru nad gospodarką pieniężną Urzędu , podległych
jednostek oraz środków funduszy specjalnych .

10. Na stanowisku ds. ogólno organizacyjnych i działalności
gospodarczej :

a. obsługa kancelaryjno - techniczna sekretariatu Urzędu ,
b. obsługa urządzeń telekomunikacyjnych – telefon , fax , ksero ,
c. udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych
komórek organizacyjnych ,
d. prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych ,
e. zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe i pieczęci urzędowe ,
f. ogłaszanie obwieszczeń urzędowych ,
g. dekoracja budynku administracyjnego i sali narad ,
h. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków ,
o. prowadzenie rejestru ewidencji gospodarczej
p. wydawanie zaświadczeń o rozpoczęciu działalności gospodarczej
q. ustalenie i kontrola godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego , zakładów gastronomicznych i usługowych ,
r. prowadzenie rejestru przydziału zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i spraw z tym związanych .

11. Na stanowisku obsługi Rady Gminy , oświaty , kultury i kultury
fizycznej :

a. przygotowywanie projektów planów pracy i projektów porządku
dziennego obrad ,
b. przygotowywanie projektów uchwał , zarządzeń i postanowień ,
c. przygotowywanie materiałów na posiedzenia oraz zapewnienie ich
terminowego dostarczenia ,
d. sporządzanie protokołów z posiedzeń sesji , komisji i zebrań ,
e. opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności rady i jej organów,
f. prowadzenie rejestru uchwał , zarządzeń i innych postanowień ,
g.prowadzenie rejestru wniosków i postulatów ,
h. organizowanie szkoleń radnych i członkom komisji ,
i. prowadzenie spraw związanych z wyborami parlamentarnymi ,
samorządowymi , referendum , wyborami sołtysów i ławników ,
j. współorganizowanie zebrań wiejskich ,
k. prowadzenie spraw z zakresu kultury , kultury fizycznej i sportu , a w szczególności : koordynacja działalności szkół i placówek kulturalno oświatowych na terenie Gminy , organizowanie imprez kulturalno-oświatowych , realizacja zadań związanych z budową urządzeń kultury fizycznej i sportu na terenie gminy .

12. Na stanowisku Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i obrony
Cywilnej prowadzi się sprawy związane z aktami stanu cywilnego , a w szczególności rejestracja stanu cywilnego , zgonów poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego :

a. przyjmowanie oświadczeń o : wstąpieniu w związek małżeński , wyborze
imienia dziecka , powrocie do poprzedniego nazwiska , uznanie dziecka,
b. wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach
stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ,
c. prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego oraz wydawanie odpisów tych aktów ,
d. wydawanie zezwoleń na zorganizowanie imprez publicznych i zbiórek ,

W zakresie spraw obrony cywilnej :

a. opracowanie wieloletnich programów i rocznych planów w zakresie
realizacji zadań OC w gminie ,
b. organizowanie szkoleń i ćwiczeń z kadrą formacji OC oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony ,
c. przyjmowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń ,
d. tworzenie i przygotowywanie do działania formacji OC w gminie ,
e. planowanie użycia formacji OC w akcjach ratunkowych wynikających z klęsk żywiołowych spowodowanych siłami przyrody ,
f. inspirowanie i prowadzenie działalności propagandowej w dziedzinie obrony cywilnej oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi ,
g. prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej .

13. Na stanowisku Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji
ludności , spraw wojskowych i przeciwpożarowych :

a. przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt czasowy i stały , wydawanie
decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania ,
b. zakładanie i prowadzenie kart osobowych mieszkańców i ich aktualizacja
oraz prowadzenie ewidencji komputerowej i współpraca z systemem PESEL,
c. bieżące prowadzenie rejestru i sporządzanie list wyborców ,
d. współpraca z Rejonową Komisją Poborową w sprawie przeprowadzenia
poboru mężczyzn i kobiet ,
e. przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych oraz prowadzenie rejestru
przedpoborowych ,
f. przyjmowanie , opiniowanie i kompletowanie podań o udzielenie
poborowemu odroczenia z tytułu sprawowania opieki nad członkiem
rodziny lub o przedterminowe zwolnienie żołnierza z wojska z tytułu sprawowania opieki nad członkami rodziny , prowadzenia gospodarstwa rolnego lub uznanie za jedynego żywiciela rodziny ,
g. prowadzenie Kancelarii Tajnej , rejestracja i przechowywanie pism tajnych i
poufnych ,
h. nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonania świadczeń osobistych i
rzeczowych na rzecz obronności kraju i ochrony przeciwpożarowej ,
i. prowadzenie całości spraw związanych z ochotniczymi strażami pożarnymi :
- prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych , wykazów zarządu
OSP,
- opracowywanie informacji i analiz na sesje Rady Gminy , i Zarządu OSP,
- współdziałanie z Komisariatem Policji w zakresie przestrzegania przepisów
p.poż., oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w czasie akcji
ratowniczych ,

14. Na stanowisku ds. dowodów osobistych , paszportów i bhp :

a. prowadzenie i aktualizacja rejestrów i kompletowanie dokumentacji
dokumentów stwierdzających tożsamość – wprowadzanie komputerowe,
b. prowadzenie i aktualizacja rejestrów , kompletowanie dokumentacji
o wydanie paszportów , współpraca z biurem paszportowym ,
c. prowadzenie ewidencji aktów prawnych ,
d. gospodarka odzieżą ochronną ,
e. prowadzenie spraw z zakresu bhp i ochrony p.pożarowej Urzędu Gminy .

15. Na stanowisku ds. budownictwa i architektury :

a. zajmowanie się sprawami w ramach Ustawy z dnia 17.05.1990 r o podzia zadań i kompetencji pomiędzy organy Gminy , a organy administracji
rządowej ( Dz U Nr 34 poz.198 z późn. zmianami ) ,
b. zatwierdzanie planów realizacyjnych oraz rozwiązań urbanistycznych
i architektoniczno – budowlanych projektów ,
c. przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego ,
d. wydawanie pozwoleń na budowę ,
e. prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenia na budowę i odmowę wydania
pozwolenia i przechowywanie dokumentów w tym zakresie ,
f. wydawanie decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiednich
nieruchomości , do budynku lub lokalu w celu wykonania robót
budowlanych ,
g. udzielanie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego ,
h. sporządzenia założeń do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego , przygotowywanie uchwał ,
i. nadzór nad cmentarzem komunalnym , grobami i pomnikami wojennymi,
j. obsługa techniczno-kancelaryjna zadań realizowanych w ramach czynu
społecznego ,
k. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie budownictwa .

16. Na stanowisku ds. rolnictwa , leśnictwa i ochrony środowiska

a. zajmowanie się sprawami w ramach Ustawy z dnia 17.05.1990 r o
podziale zadań i kompetencji pomiędzy organami gminy , a organami
administracji rządowej ( Dz U Nr 34 poz 198 z późn.zmianami),
b. sporządzanie wniosków o przeznaczeniu gruntu nieleśnego lub nieużytku
do zalesienia ,
c. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu
nieruchomości ,
d. zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed
odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości ,
e. wydawanie decyzji dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
f. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi w zakresie popierania produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ochrony środowiska ,
g. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu,a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wściekliznę – podjęcie starań mających na celu jego schwytanie ,
h. przyjmowaniu informacji o pojawieniu się chorób , szkodników i
i chwastów ,
i. podawanie do publicznej wiadomości o zarządzeniach lekarza weterynarii,
j. z ustawy – prawo wodne zajmowanie się sprawami w ramach ustawy z dnia 17.05.1990 r ( Dz U Nr 34 , poz.198 ) ,
k. z ustawy – o ochronie gruntów rolnych i leśnych – zadania powierzone w ramach ustawy z dnia 17.05.1990 r
l. współdziałanie przy organizacji i wyborach do Izb Rolniczych ,
m. współudział i koordynacja spisów rolnych, powszechnych i mieszkaniowych ,
n. nadzór nad oczyszczalnią ścieków i wodociągami gminnymi ,

17. Na stanowisku pracy ds. drogownictwa i komunikacji :

a. wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
z lokalnych , prowadzenie wykazu tych dróg ,
b. planowanie i finansowanie budowy , modernizacji , utrzymania i ochrony
dróg gminnych ,
c. zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych ,
d. budowa , modernizacja i utrzymanie dróg gminnych ,
e. orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej do stanu poprzedniego w razie jej naruszenia ,
f. wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych obiektów nie związanych z gospodarka drogową ,
g. wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej z lokalnej ,
h. przydział lokali mieszkalnych i ich użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
i. ustalenie wysokości stawek czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
j. prowadzenie całości spraw związanych z Archiwum Urzędu Gminy wg obowiązujących w tym zakresie przepisów ,
k. współpraca przy ogłaszaniu przetargów na remont i modernizację dróg gminnych oraz obiektów mostowych , na zimowe utrzymanie dróg oraz nadzór nad ich wykonaniem ,
l. prowadzenie całości spraw związanych z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych ,
m. prowadzenie całości spraw związanych z zakupem materiałów drogowych , zamówień drobnych i zleceń ,

18. Na stanowisku głównego specjalisty ds. inwestycji :

a. organizacja prac remontowo – budowlanych i inwestycyjnych ,
b. prowadzenie nadzoru budowlanego nad pracami remontowo-budowlanymi
w jednostkach podporządkowanych ,
c. sporządzanie projektów planów inwestycyjno-remontowych w jednostkach
podporządkowanych ,
d. organizowanie i ogłaszanie przetargów ,
e. udział w odbiorze robót ,
f. przygotowywanie wniosków wraz z właściwą dokumentacją do funduszy
polskich i europejskich ,
g. nadzór nad inwestycjami gminnymi ( współpraca z wykonawcami i
osobami bezpośrednio nadzorującymi inwestycje )

19. Na stanowisku ds. zamówień publicznych i organizacji pracy
pracowników gospodarczych i interwencyjnych :

a. prowadzenie rejestru zamówień publicznych i doradztwo na innych
stanowiskach pracy w zakresie stosowania Ustawy z dnia 10.06.1994 r
o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami
b. udział w przeprowadzonych przetargach do zamówień na dostawy ,
wykonanie usług i robót budowlanych ,
c. przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ,
d. określenie szacunkowej wartości zamówienia publicznego i przedłożenie
kierownikowi jednostki propozycji odpowiedniego trybu postępowania ,
e. sporządzenie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
zaproszenie do udziału w postępowaniu , zaproszenia do składania ofert albo zapytanie o cenę ,
f. przedkładanie kierownikowi jednostki propozycji zaproszenia do rokowań
w trybie z wolnej ręki , ze wskazaniem podmiotu z którym maja być prowadzone rokowania ,
g. ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego,
h. określenie kryteriów oceny ofert ,
i. konsultacje z właściwymi referatami w sprawach płatności , terminu wykonania zadania , określenia zakresu i charakteru zamówienia ,sporządzania dokumentacji technicznej ( przedmiar robót , specyfikacje techniczne , kosztorysy inwestorskie itp. )
j. zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą danego zamówienia publicznego ,
k. dokonanie sprawdzenia spełnienia warunków ofert wstępnych ,
l. przeprowadzenie negocjacji albo rokowań z oferantami ,
m. udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,
n. otwarcie i publiczne odczytanie ofert ostatecznych ,
o. składanie do kierownika jednostki wniosku o odrzucenie oferty , wykluczenie oferanta ,
p. sporządzenie dokumentacji podstawowych czynności z wymaganymi załącznikami ,
r. przyjmowanie i rozpatrywanie protestów oferantów ,
s. przygotowywanie i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą lub dostawcą ,
t. organizacja i nadzór robót pracowników gospodarczych i interwencyjnych ,
u. prowadzenie kartotek przychodu i rozchodu materiałów i środków trwałych Betoniarni ,


& 10


Integralną część regulaminu stanowią załączniki określające :

1. Tryb pracy w Urzędzie Gminy ,
2. Zasady i tryb opracowywania i wydawania aktów prawnych ,
3. Zasady i tryb przyjmowania , rozpatrywania i załatwiania spraw
indywidualnych oraz skarg i wniosków obywateli ,
4. Organizację kontroli wewnętrznej w Urzędzie ,
5. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy ,
6. Zasady podpisywania pism i decyzji ,
7. Schemat organizacyjny – graficzny ,
8. Tryb powołania , zasady działalności Komisji Oceniającej oraz zasady
oceny pracowników mianowanych .
9. Regulamin obsługi prawnej Urzędu GminyZałącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Lipowa

Tryb pracy Urzędu

& 1


1.Czas pracy pracowników samorządowych nie może przekraczać 40 godzin
na tydzień i 8 godzin na dobę .

2. W ramach norm , o których mowa w pkt 1 ustala się następujący czas
pracy w Urzędzie Gminy :
- poniedziałek , środa , czwartek ,piątek od godz. 700 - 15 00
- wtorek od godz. 800 - 1600
czwartek jest dniem wewnętrznym .
3. Dzień wewnętrzny winien być przeznaczony na organizację narad ,
kontroli oraz opracowywanie informacji , ocen i innych materiałów .
3a. Ograniczenie obsługi Obywateli w dniu wewnętrznym nie dotyczy
spraw nie cierpiących zwłoki , obywateli spoza terenu gminy ,
senatorów , posłów i radnych .

& 2


1. Pracownik samorządowy może być zatrudniony poza normalnymi
godzinami pracy , a w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz
w niedziele i święta jeżeli wymagają tego potrzeby Urzędu .
Pracownicy zatrudnieni w nocy , niedziele lub święta otrzymują czas
wolny w tym samym wymiarze .

& 3


1. Przyjmowanie stron odbywa się w godzinach pracy Urzędu .
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje obywateli Wójt
- wtorek od godz . 1200 - 1600
- piątek od godz. 900 - 1200
Sekretarz Gminy oraz pracownicy codziennie za wyjątkiem czwartku
w godzinach urzędowania .

& 4


Pracownicy załatwiający sprawy indywidualne Obywateli powinni
przestrzegać :
- zasad przewidzianych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
oraz innych przepisach mających na celu usprawnienie obsługi stron ,
- udzielać dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie załatwiania
spraw ,

Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania , rozpatrywania i załatwiania
indywidualnych spraw obywateli kierowanych do Wójta Gminy i Urzędu ustala załącznik Nr ....... do regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lipowej .


Załącznik Nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Lipowa

Organizowanie , przyjmowanie , rozpatrywanie i załatwianie indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków


& 1


1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych
w Kodeksie Postępowania Administracyjnego , stosując zasady
załatwiania spraw w krótszym terminie .
2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego
rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli , kierując się przepisami
prawa oraz zasadami współżycia społecznego .
3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych
spraw obywateli ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami
obowiązków .
4. Sekretarz Gminy sprawuje kontrolę działań Urzędu w zakresie załatwiania
indywidualnych spraw obywateli oraz rozpatrywania skarg , wniosków
oraz interpelacji .


& 2


1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez Obywateli
określa Kodeks Postępowania Administracyjnego , instrukcja kancelaryjna
oraz przepisy szczegółowe dotyczące zwłaszcza przyjmowania ,
rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków Obywateli .
2. Sprawy wniesione przez Obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w
spisach lub rejestrach skarg .
3. W sekretariacie Urzędu Gminy prowadzi się centralny rejestr skarg i
wniosków zgłaszanych w czasie przyjęć stron przez Wójta Gminy , oraz
indywidualnie wpływających do Urzędu .

& 3


1. Pracownicy obsługujący strony zobowiązani są :
- udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy
i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów ,
- rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości na miejscu , a w pozostałych
przypadkach do określenia terminu załatwienia ,
- informowanie zainteresowanych o stanie załatwienia spraw,
- powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy
w przypadku niemożliwości załatwienia w ustalonym terminie ,
- informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub zaskarżeń
do NSA od wydanych rozstrzygnięć ,
2. Strony mają prawo uzyskać informację w sprawie w formie pisemnej,
ustnej , telefonicznej lub telegraficznej .

& 4


1. Wójt Gminy w sprawach skarg i wniosków przyjmuje strony
we wtorki - w godz. 1200 - 1600
w piątki - od godz. 900 - 1200
W razie nieobecności Wójta Gminy strony przyjmuje Sekretarz Gminy .
2. Sekretarz Gminy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków każdego
dnia w godzinach urzędowania , w ramach możliwości czasowych ,
również w czasie nieobecności Wójta Gminy .
3.Pracownicy Urzędu przyjmują strony codziennie w godzinach
urzędowania .
4. Z przyjęcia strony w sprawach skarg i wniosków sporządza się protokół .Załącznik Nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Lipowa


Zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych


Aktami prawnymi są projekty przepisów gminnych wydawanych na podstawie art.40 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późń. zmianami oraz uchwał organów gminy , zarządzeń i innych aktów kierowania wewnętrznego wydanych przez Wójta Gminy .


& 1


1. Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym
opracowują pracownicy .
2. Projekty aktów prawnych wymagają zaopiniowania przez radcę prawnego.
3. Projekty aktów prawnych zawierających przepisy prawa miejscowego
podlegają zaopiniowaniu przez właściwą Komisje Rady Gminy .
4. Zaopiniowane projekty uchwał są umieszczone w porządku obrad .

& 2


1. Projekty aktów prawnych powinny zawierać :
- tytuł ( oznaczenie rodzaju aktu prawnego , datę i ogólne określenie
przedmiotu aktu )
- podstawę prawną,
- przepisy merytoryczne ,
- przepisy o wejście w życie aktu prawnego ,
- przepisy uchylające lub zmieniające , jeżeli normują dziedzinę spraw
uprzednio uregulowanych .
2. Przepisy merytoryczne powinny możliwie wyczerpująco normować daną
dziedzinę , uwzględniając przepisy , być zredagowane w sposób zrozumiały
dla adresatów .
3. Opracowywane akty prawne nie mogą powtarzać przepisów zawartych
w aktach powszechnie obowiązujących w wydanych już przepisach
gminnych .
4. Do projektu aktu prawnego mogą być dołączone uzasadnienia wyjaśniające
celowość i potrzebę jego wydania .

& 3


Podjęte przez Radę Gminy uchwały są rejestrowane i przedkładane w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia Wojewodzie .
Pozostałe akty prawne są rejestrowane w odpowiednich rejestrach .

& 4


1. Podjęte akty prawne są przekazywane do realizacji właściwym stanowiskom
pracy .
2. Akty podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego są przekazywane do ogłoszenia przez Inspektora ds. Rady Gminy.
Ogłoszenie uchwał , jeżeli wymagają tego przepisy następuje także w lokalnej
prasie lub przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Gminy
a także w inny sposób zwyczajowo przyjęty .
Zbiór przepisów gminnych prowadzi pracownik obsługujący Radę Gminy ,
który udostępnia je do wglądu .Załącznik Nr 4
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Lipowa


Organizacja działalności kontrolnej w Urzędzie Gminy

& 1


Regulamin określa zadania i zakres kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Gminy w Lipowej .

& 2


Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują :
1. Wójt Gminy , Sekretarz Gminy , Skarbnik Gminy .
Wójt Gminy sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania systemu
kontroli wewnętrznej i zewnętrznej .
2. Sekretarz Gminy w stosunku do pracowników Urzędu Gminy w zakresie
prawidłowego funkcjonowania .
3. Skarbnik Gminy w stosunku do jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy
w zakresie gospodarki finansowej .

& 3


1. Celem kontroli wewnętrznej jest badanie prawidłowości realizacji zadań
i efektywności działania .
W szczególności do zadań kontroli wewnętrznej należy :
- badanie zgodności kontrolowanego postępowania z obowiązującymi
przepisami ,
- badanie efektywności działania i realizacji zadań wynikających z planu
i budżetu gminy ,
- ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości ,
- wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację
stwierdzonych nieprawidłowości ,
- zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działaniu Urzędu .

& 4


System kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy obejmuje kontrolę funkcjonalną którą prowadzą stanowiska pracy .
Kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez Urząd Gminy podlegają wszystkie podporządkowane jednostki zgodnie z posiadanymi uprawnieniami .

& 5


Ustala się następujące rodzaje kontroli wewnętrznej :
1. wstępną : obejmującą badanie zamierzonych dyspozycji i czynności przed ich
dokonaniem oraz projektów umów , porozumień i innych dokumentów
powodujących powstanie zobowiązań ,
2. bieżącą : obejmującą czynności i operacje w toku wykonywania oraz
prawidłowości zabezpieczenia składników majątkowych ,
3. następną : obejmująca badanie stanu faktycznego i dokumentów
odzwierciedlających czynności już dokonane .

& 6


Z kontroli bieżącej i następnej sporządza się protokół lub notatkę służbową
W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej kontrolujący :
- zwraca nieprawidłowo sporządzone dokumenty z wnioskiem o dokonanie
zmian lub uzupełnień ,
- odmawia podpisania dokumentów nierzetelnie sporządzonych lub sprzecznych
z prawem .
W razie ujawnienia nadużycia kontrolujący obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Wójta Gminy .

& 7


Koordynatorem kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy jest Sekretarz Gminy,
a kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych jest Skarbnik Gminy .

& 8


Protokół z kontroli winien zawierać :
- nazwę stanowiska lub jednostki kontrolującej ,
- imię i nazwisko kontrolującego,
- datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
- ustalenia kontroli ,
- wyszczególnienie załączników ,
- miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpisy kontrolującego i
kontrolowanego ,

& 9


Na podstawie protokołu lub sprawozdania z kontroli , kontrolujący opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego ,które powinno zawierać :
- opis stwierdzonych osiągnięć i nieprawidłowości ,
- zalecenia ,
- termin wykonania zaleceń i powiadomienie o sposobie ich realizacji .


& 10


1. Kontrole o których mowa prowadzi się w oparciu o plan sporządzony
kwartalnie .
2. Organy kontroli składają Wójtowi okresowe informacje o wynikach
przeprowadzonych kontroli .
Załącznik Nr 6
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Lipowa

Zasady podpisywania pism i decyzji

& 1


Wójt osobiście podpisuje :
1. Zarządzenia i okólniki.
2. Dokumenty kierowane do organów administracji rządowej .
3. Pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych , burmistrzów miast , wójtów
gmin .
4. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski posłów .
5. Odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące podległych pracowników .

& 2


Sekretarz Gminy w ramach udzielonych mu upoważnień przez Wójta dokonuje :
1. Wstępnej aprobaty spraw wymienionych w & 1.
2. Podpisuje z upoważnienia Wójta odpowiedzi na sprawy wymienione w & 1
w przypadku jego nieobecności .

& 3


Dokumenty przedstawione do podpisu , powinny być uprzednio parafowane na kopii przez pracownika oraz winna być zamieszczona adnotacja nazwisko i stanowisko pracownika , który dokument opracował .

& 4


Zakres spraw o których mowa w pkt. 1 określa Wójt w drodze indywidualnego upoważnienia .Załącznik Nr 5
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Lipowa


Wykaz jednostek organizacyjnych :


Jednostki budżetowe

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Szkoła Podstawowa w Lipowej
Szkoła Podstawowa w Leśnej
Szkoła Podstawowa w Siennej
Szkoła Podstawowa w Słotwinie
Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce
3. Gimnazjum w Twardorzeczce
4. Przedszkole w Lipowej
Przedszkole w Leśnej
Przedszkole w Twardorzeczce
Przedszkole w Słotwinie
Przedszkole w Siennej
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej
z filiami w Leśnej i Twardorzeczce
6. Środki specjalne
Szkoła Podstawowa w Lipowej
Szkoła Podstawowa w Leśnej
Szkoła Podstawowa w Siennej
Szkoła Podstawowa w Słotwinie
Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce
Gimnazjum w Twardorzeczce
Przedszkole w Lipowej
Przedszkole w Leśnej
Przedszkole w Siennej
Przedszkole w Słotwinie
Przedszkole w TwardorzeczceZałącznik Nr 8
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Lipowej


Tryb powoływania , zasady działania Komisji Oceniającej
oraz zasady oceny pracowników mianowanychTryb powołania
1. Oceny pracowników samorządowych dokonuje komisja w składzie 3
osobowym powołana Zarządzeniem Wójta Gminy .
Komisja dokonuje oceny kompleksowej pracownika mianowanego co dwa
lata .
W przypadku wydania przez komisję zaleceń do wykonania , termin
wykonania podlega sprawdzeniu przez komisję .
2. W skład Komisji wchodzą :
1. Wójt Gminy
2. Przewodniczący Rady lub Przewodniczący Komisji Przedmiotowej Rady Gminy
3. Przedstawiciel pracowników lub Związków Zawodowych .
3. Ustala się następującą skalę ocen :
bardzo dobry - 5 punktów
dobry - 4 punkty
zadawalająca - 3 punkty
nie zadawalająca - 2 – 0 punktów
Każdy członek komisji samodzielnie punktuje każde zagadnienie określone
w załączniku Nr 1 . Z punktacji wylicz się średnią . Suma punktów może
być podwyższona lub obniżona po przegłosowaniu . Punktacja stanowi
element pomocniczy do wydawania ostatecznej oceny i nie podlega
weryfikacji .
Załącznik Nr 9
do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Lipowej


Regulamin obsługi prawnej Urzędu Gminy w Lipowej& 1


Sprawy organizacyjne :
1. Obsługa prawna Urzędu wykonywana jest przez radcę prawnego
zatrudnionego na umowę zlecenie .
2. Godziny przebywania w biurze powinny być podane do wiadomości
wszystkich pracowników .
3. Radca prawny podlega służbowo wyłącznie Wójtowi Gminy .
4. Radca Prawny jest niezależny w wydawaniu opinii i nie wolno mu wydawać
poleceń o sposobie lub treści wydania opinii .
5. Radca prawny posługuje się pieczęcią o treści :
Radca Prawny
imię i nazwisko

& 2


Zadania ogólne radcy prawnego:
1. Udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa .
2. Udzielanie informacji o :
a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności
Urzędu
b) uchybienia w jej działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach
tych uchybień
c) uczestniczenie w rokowaniach , których celem jest nawiązanie , zmiana
lub rozwiązanie stanu prawnego

& 3


Zadania szczegółowe radcy prawnego :
1. Wydawanie opinii pisemnych w sprawach :
a) projektów uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta
b) zawarcia umowy długotrwałej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu
o znacznej wartości ,
c) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia ,
d) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń
e) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
f) zawarcia umowy w sprawach majątkowych
g) zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentami zagranicznymi ,
h) umorzenia wierzytelności .
2. Zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu
przestępstwa ściganego z urzędu .

Lista załączników do artykułu :

  zarzadzenie_nr_42_w_sprawie_wprowadzenia_zmian_do_regulaminu_organizacyjnego_urzedu_gminy_lipowa.doc 94.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2003-06-27 09:21 dodanie artykułu
2 2005-12-19 09:35 zmiana treści
3 2005-12-28 11:08 zmiana treści
4 2012-03-05 07:27 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta
5 2012-10-03 10:05 zmiana treści Justyna Wawrzuta Justyna Wawrzuta 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0